สรุปจำนวนจัดซื้อจัดจ้างปีบัญชี 2567

0

e-market

169

e-bidding

29

คัดเลือก

3099

เฉพาะเจาะจง

 โครงการล่าสุด
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา รายการ วันที่ประกาศ
67029138191 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding เตียงสแตนเลสเข็นอาจารย์ใหญ่ จำนวน 20 เตียง 4 มี.ค. 2567
67029455368 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง จ้างขนย้ายและติดตั้งเครื่องวิเคราะห์แยกสารด้วยแรงดันสูง และตรวจวัดมวลโมเลกุลที่มีความไว และความจำเพาะสูง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มี.ค. 2567
67029452458 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง จ้างขนย้ายและติดตั้งเครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารด้วยเทคนิคแก็สโครมาโทกราฟี มิติ-แมสสเปคโตรมิเตอร์ (GCxGCxMS) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มี.ค. 2567
คภน.57/2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 5 มี.ค. 2567
อว.470/2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 5 มี.ค. 2567
อว.142/2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง จ้างบริการทำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องลดความชื้น จำนวน 1 งาน 5 มี.ค. 2567
คภน.72/2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ 5 มี.ค. 2567
67029148520 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มี.ค. 2567
รด.624/2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 5 มี.ค. 2567
รด.653/2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 5 มี.ค. 2567

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330