สรุปจำนวนจัดซื้อจัดจ้างปีบัญชี 2566

0

e-market

987

e-bidding

183

คัดเลือก

7698

เฉพาะเจาะจง

 โครงการล่าสุด
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา รายการ วันที่ประกาศ
65127018405 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงดิจิทัลผ่านเครือข่ายออนไลน์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พ.ค. 2566
66049023694 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง เครื่องมือสำหรับตรวจวัดขนาดไขมันอนุภาคนาโน และความต่างศักย์บนผิวอนุภาค จำนวน 1 เครื่อง 24 พ.ค. 2566
คภน.70/2566 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 12 พ.ค. 2566
คภน.72/2566 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 12 พ.ค. 2566
คภน.73/2566 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ 12 พ.ค. 2566
คภน.71/2566 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 30 พ.ค. 2566
คภน.74/2566 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 30 พ.ค. 2566
คภน.76/2566 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ 30 พ.ค. 2566
รด.1046/2566 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ 30 พ.ค. 2566
รด.1047/2566 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 30 พ.ค. 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330