สรุปจำนวนจัดซื้อจัดจ้างปีบัญชี 2567

0

e-market

258

e-bidding

37

คัดเลือก

4010

เฉพาะเจาะจง

 โครงการล่าสุด
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา รายการ วันที่ประกาศ
67019168055 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding เครื่องทำน้ำเย็นแบบหอยโข่งระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาด 400 ตัน จำนวน 1 เครื่อง 23 เม.ย. 2567
67049348807 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ซื้อ ยา ANTINOL EAB 277 FOR DOGS 60 CAP จำนวน 300 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2567
67049348915 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ซื้อ ยา Marbocyl P 80 mg. 12 tablets จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2567
67049047822 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2567
67049183507 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง จ้างบริการระบบ CUD PLUS+ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2567
67039355885 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง จ้างจัดทำดอกไม้ตกแต่งสถานที่หอประชุม และจัดทำช่อดอกจามจุรีติดหน้าอกแบบแม่เหล็ก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2567
66119278767 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันด้วยพลังงานแสงช่วงแสงอินฟราเรด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เม.ย. 2567
67039544032 สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกวดราคาจ้างสัมมนาบุคลากรสถาบันภาษา ประจำปี 2567 24 เม.ย. 2567
67039603665 ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการด้านสร้างเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด จำนวน 1 งาน 24 เม.ย. 2567
67049220969 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการจัดโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2567

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330