สรุปจำนวนจัดซื้อจัดจ้างปีบัญชี 2567

0

e-market

37

e-bidding

4

คัดเลือก

1143

เฉพาะเจาะจง

 โครงการล่าสุด
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา รายการ วันที่ประกาศ
66119499838 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง จ้างทำเสื้อโปโล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566
66129000490 วิทยาลัยปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์ All in one จำนวน 1 งาน 1 ธ.ค. 2566
66119359490 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องเรียน อาคารจุฬาพัฒน์ ๑๔ จำนวน ๑ ระบบ 30 พ.ย. 2566
อว 64.13/ร.120/2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ 1 ธ.ค. 2566
อว 64.13/ร.119/2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง 1 ธ.ค. 2566
อว 64.13/ร.121/2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง 1 ธ.ค. 2566
66119088914 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ซื้อชุดลำโพง Active คอลัมน์ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566
อว 64.13/ร.88/2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ซื้อตู้แช่แข็งฝาทึบ จำนวน 1 เครื่อง 22 พ.ย. 2566
อว 64.13/ร.88/2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ซื้อตู้แช่แข็งฝาทึบ จำนวน 1 เครื่อง 15 พ.ย. 2566
อว 64.13/ร.16/2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ซื้อจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 จอ 10 พ.ย. 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330