หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 65080003317 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3 ส.ค. 3108 -
2 65080003466 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3 ส.ค. 3108 -
3 6508003706 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3 ส.ค. 3108 -
4 65070015613 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการบริหารระบบกายภาพอาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 ส.ค. 3108 -
5 65070022380 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงอาคารด้านความปลอดภัย อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงระบบสุขาภิบาลของอาคาร 1 ส.ค. 3108 -
6 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซ ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ Disposable folded capillary cell จำนวน 20 กล่อง 7 มิ.ย. 3107 -
7 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซ ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้ออะไหล่เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง จำนวน 1 ชุด 7 มิ.ย. 3107 -
8 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซ ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อฮีเลียมเหลว จำนวน 3 ท่อ 7 มิ.ย. 3107 -
9 M66110021869 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ?ข้าราชการท้องถิ่นระดับชำนาญการพิเศษ? รุ่นที่ 10 28 พ.ย. 2566 -
10 M66110021871 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อค่าต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ The Internationnal Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) 28 พ.ย. 2566 -
11 M66110021875 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อค่าต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ DaIIoz 28 พ.ย. 2566 -
12 M66110017930 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อค่าต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ HeinOnline 22 พ.ย. 2566 -
13 M66110008042 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Tablet จำนวน 40 เครื่อง 21 พ.ย. 2566 -
14 M66110011525 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ 14 พ.ย. 2566 -
15 66119176777 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดอุปกรณ์ผลิตภาพเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน 13 พ.ย. 2566 -
16 อว 64.13/ร.71/2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องตรวจหาลำดับสารพันธุกรรม จำนวน 1 ชุด 8 พ.ย. 2566 -
17 66119020425 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สิทธิการเข้าใช้โปรแกรมฐานข้อมูลรูปภาพทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 1 พ.ย. 2566 -
18 M66100024245 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องสแกนภาพรังสีทางทันตกรรม จำนวน 2 เครื่อง 31 ต.ค. 2566 -
19 M66100024306 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Dentoform จำนวน 100 อัน 31 ต.ค. 2566 -
20 M66100024337 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องจำลองภาพ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง 31 ต.ค. 2566 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330