หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 65080003317 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3 ส.ค. 3108 -
2 65080003466 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3 ส.ค. 3108 -
3 6508003706 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3 ส.ค. 3108 -
4 65070015613 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการบริหารระบบกายภาพอาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 ส.ค. 3108 -
5 65070022380 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงอาคารด้านความปลอดภัย อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงระบบสุขาภิบาลของอาคาร 1 ส.ค. 3108 -
6 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซ ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ Disposable folded capillary cell จำนวน 20 กล่อง 7 มิ.ย. 3107 -
7 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซ ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้ออะไหล่เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง จำนวน 1 ชุด 7 มิ.ย. 3107 -
8 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซ ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อฮีเลียมเหลว จำนวน 3 ท่อ 7 มิ.ย. 3107 -
9 65080016733 สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เครื่องวิเคราะห์ความหยาบผิว (Profilometer) จำนวน 1 ชุด 16 ส.ค. 2565 -
10 M65080008429 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ 16 ส.ค. 2565 -
11 M65080008860 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริหารจัดการอาคาร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16 ส.ค. 2565 -
12 M65080009634 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในโครงการพัฒนาที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี 16 ส.ค. 2565 -
13 M65080009806 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาตัดหญ้า กำจัดวัชพืช และดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์ บริเวณโครงการพัฒนาที่ดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี 16 ส.ค. 2565 -
14 M65080011866 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ 16 ส.ค. 2565 -
15 M65080012990 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริหารงานการจัดการอาคารมหาธีรราชานุสรณ์ 16 ส.ค. 2565 -
16 M65080012990 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารมหาธีรราชานุสรณ์ 16 ส.ค. 2565 -
17 M65080015215 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงหลังคาคลุมดาดฟ้า อาคารวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 โครงการ 16 ส.ค. 2565 -
18 M65080015215 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุมงานโครงการปรับปรุงหลังคาคลุมดาดฟ้า อาคารวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 โครงการ 16 ส.ค. 2565 -
19 M65080016431 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารด้านความปลอดภัย อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลของอาคาร 16 ส.ค. 2565 -
20 M65080016733 สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องวิเคราะห์ความหยาบผิว (Profilometer) จำนวน 1 ชุด 16 ส.ค. 2565 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330