หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 65080003317 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3 ส.ค. 3108 -
2 65080003466 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3 ส.ค. 3108 -
3 6508003706 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3 ส.ค. 3108 -
4 65070015613 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการบริหารระบบกายภาพอาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 ส.ค. 3108 -
5 65070022380 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงอาคารด้านความปลอดภัย อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงระบบสุขาภิบาลของอาคาร 1 ส.ค. 3108 -
6 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซ ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ Disposable folded capillary cell จำนวน 20 กล่อง 7 มิ.ย. 3107 -
7 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซ ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้ออะไหล่เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง จำนวน 1 ชุด 7 มิ.ย. 3107 -
8 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซ ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อฮีเลียมเหลว จำนวน 3 ท่อ 7 มิ.ย. 3107 -
9 67069464385 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อมอนิเตอร์ผู้กำกับสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ 21 มิ.ย. 2567 -
10 67069464926 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารมงกุฏสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ ระยะที่ 1 21 มิ.ย. 2567 -
11 M67060016305 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงอาคารด้านความปลอดภัย อาคารฟิสิกส์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 โครงการ 21 มิ.ย. 2567 -
12 M67060016305 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารด้านความปลอดภัย อาคารฟิสิกส์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 โครงการ 21 มิ.ย. 2567 -
13 M67050036074 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 41 เครื่อง 31 พ.ค. 2567 -
14 M67050019418 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อนมสดสำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2567 -
15 M67050013110 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 23 พ.ค. 2567 -
16 M67050023641 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาจัดนิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ๒๕๖๗ (AIC Chula Saraburi Expo 2024) จำนวน 1 งาน 21 พ.ค. 2567 -
17 M67050021577 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 50 ปี สัตวแพทยศาสตร์ จุฬา จำนวน 1 งาน 20 พ.ค. 2567 -
18 67059402579 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างกำจัดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อราและเชื้อจุลชีพ จำนวน ๕ อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พ.ค. 2567 -
19 M67050000385 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน ๗ อาคารและพื้นที่โดยรอบ 17 พ.ค. 2567 -
20 M67050016481 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โคมไฟผ่าตัดแบบติดกล้องถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวน 1 เครื่อง 16 พ.ค. 2567 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330