หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 65047185811 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าใช้วงจรสื่อสารความเร็วสูงชนิด MPLS IP-VPN ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับสาขาต่างจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 3108 -
2 อว64.2.7/0738 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล Oracle ERP ประจำปี 2565 29 ธ.ค. 3107 -
3 PO No.64200093 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้น้ำร้อน-เย็น) 13 ก.ค. 3107 -
4 PO No.64200094 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชุดไส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่ม) 13 ก.ค. 3107 -
5 รด.196/2564 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างดูแลเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงยี่ห้อ GE พร้อมบำรุงรักษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 3106 -
6 65037369544 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ขึ้นรูป 3 มิติ สำหรับการผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ส.ค. 2565 -
7 65077058061 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 41 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ส.ค. 2565 -
8 65077119270 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารด้านความปลอดภัย อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ส.ค. 2565 -
9 65087032533 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565 -
10 65087035332 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565 -
11 65087233925 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อHyper Intraoral Camera 137 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565 -
12 65087338946 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหนังสือประกอบการเรียนการสอนภาคเรียนที่ Module 3/2022 - 2023 วิชา FINC D30 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565 -
13 65087354426 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเปลี่ยนผนังกระจก Curtain Wall ฝั่งสยามสแควร์ซอย ๗ บริเวณชั้น ๓ และ ชั้น ๖ อาคารสยามสแควร์วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565 -
14 65087360154 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างตัดเสื้องานวิ่ง CU Night Run ๒๐๒๒ (เสื้อคอกลม) จำนวน ๑,๒๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565 -
15 65087360263 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดงานไหว้พระจันทร์ ไทย-จีนภิรมย์ชมจันทร์ เต็มดวงทั่วหล้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565 -
16 65087363144 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำโครงสร้างหลังคาโรงอาหาร ณ โรงเรียนวัดนมโฑ จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565 -
17 65087369932 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการซักผ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565 -
18 65087374696 ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบเครื่องสูบน้ำ ระบบระบายน้ำทิ้ง ๒ ชุด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565 -
19 65087387020 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างทำระบบออนไลน์ Webinar และการจัดประชุม 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565 -
20 65087391111 ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330