หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 อว.64.2.71/1001 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างผลิตเสื้อยืดประชาสัมพันธ์ที่พักอาศัยโครงการ 12 ก.พ. 3109 -
2 66200026 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนตุลาคม 2565 ส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ 11 พ.ย. 3108 -
3 65097169140 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำความสะอาดศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 3108 -
4 65087532854 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ก.ย. 3108 -
5 65087533798 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ก.ย. 3108 -
6 65087616652 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 3108 -
7 65087132186 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อสิทธิการใช้งานซอฟแวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle และการบำรุงรักษา จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยวิธีคัดเลือก 26 ส.ค. 3108 -
8 65117176961 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารแว่นแก้ว ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์ โดยวิธีคัดเลือก 12 ก.ค. 3108 -
9 65047185811 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าใช้วงจรสื่อสารความเร็วสูงชนิด MPLS IP-VPN ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับสาขาต่างจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 3108 -
10 อว64.2.7/0738 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล Oracle ERP ประจำปี 2565 29 ธ.ค. 3107 -
11 PO No.64200093 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้น้ำร้อน-เย็น) 13 ก.ค. 3107 -
12 PO No.64200094 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชุดไส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่ม) 13 ก.ค. 3107 -
13 รด.196/2564 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างดูแลเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงยี่ห้อ GE พร้อมบำรุงรักษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 3106 -
14 67059370754 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องไฮเรโซลูชั่น ลิควิดโครแมโทกราฟ แมสสเปกโทรมิเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2567 -
15 อว 64.2.71/0341 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหมึกพิมพ์ 24 มิ.ย. 2567 -
16 67069393626 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 20 มิ.ย. 2567 -
17 คภน.171/2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 20 มิ.ย. 2567 -
18 รด.1167/2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ 20 มิ.ย. 2567 -
19 รด.1172/2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 20 มิ.ย. 2567 -
20 รด.1179/2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 1 รายการ 20 มิ.ย. 2567 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330