หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 66069304655 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ยูนิตทำฟัน จำนวน 33 ชุด 22 ส.ค. 2566 -
2 66027130813 วิทยาลัยปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบการเสียรูปทรงและการอ่อนตัวของพลาสติกเนื่องจากความร้อนและอุณหภูมิ (HDT VICAT Testers) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ก.พ. 2566 -
3 65067397292 ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 อาคารจามจุรี 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ส.ค. 2565 -
4 6507707664 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน จ้างบริหารจัดการอาคาร 10 เม.ย. 2565 -
5 64067372206 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารตามกฎหมายว่าด้วยอาคารควบคุม (อาคารจุฬาพัฒน์ ๑๓) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.ค. 2564 -
6 64067372206 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารตามกฎหมายว่าด้วยอาคารควบคุม (อาคารจุฬาพัฒน์ ๑๓) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.ค. 2564 -
7 64067372206 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารตามกฎหมายว่าด้วยอาคารควบคุม (อาคารจุฬาพัฒน์ ๑๓) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.ค. 2564 -
8 64037441818 คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ Cloud Desktop-2564 จำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มี.ค. 2564 -
9 64037441818 คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบ Cloud Desktop-2564 จำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มี.ค. 2564 -
10 63107382604 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พ.ย. 2563 -
11 63087558201 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างจ้างบริการดูแลรักษายูนิตทำฟัน 227 ตัว จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.ย. 2563 -
12 63027077764 คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างจัดจ้างเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Azure จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ก.พ. 2563 -
13 62097206297 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.ย. 2562 -
14 62047381448 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารจามจุรี ๖ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ค. 2562 -
15 61057269702 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและทาสีภายนอกอาคารไชยยศสมบัติ 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มิ.ย. 2561 -
16 61017289108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างจ้างตัดเย็บเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ม.ค. 2561 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330