หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 - สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ประกาศอื่นๆ ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับโอนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ ที่ชำรุด จำนวน 4 รายการ 20 ก.ค. 2565 -
2 65087208864 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศอื่นๆ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นตัวหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เดือน เม.ย. 2565 ถึงเดือน มิ.ย. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565 -
3 65057058673 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศอื่นๆ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (เดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565) 1 เม.ย. 2565 -
4 E65010002594 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศอื่นๆ จ้างเหมาบริการการวิเคราะห์หาลำดับเบสในส่วนเอ็กซอนทั้งหมดในจีโนมมนุษย์ (whole exome sequencing) จำนวน ๑ งาน 7 ม.ค. 2565 -
5 65027046400 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศอื่นๆ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 (เดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน ธ.ค. 2564) 4 ม.ค. 2565 -
6 64117517797 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศอื่นๆ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงและรักษาระบบสนับสนุนการบริการด้านการวิจัย และระบบทุนวิจัยภายใน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน 30 พ.ย. 2564 -
7 64127063616 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศอื่นๆ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2564 -
8 P64100076682 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศอื่นๆ เช่าชุดเครื่องมือสำหรับการวิจัยและพัฒนาระบบวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโปรตีนขั้นสูง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ต.ค. 2564 -
9 64117364512 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศอื่นๆ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ) 1 ต.ค. 2564 -
10 64087404111 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ประกาศอื่นๆ จ้างที่ปรึกษาผู้ทดสอบและปรับแต่งระบบ (Commissioning Authority) โครงการพัฒนาพื้นที่หมอน 33 เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน โดยวิธีคัดเลือก 17 ก.ย. 2564 -
11 64027265003 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศอื่นๆ ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกรายการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2564 -
12 64037141198 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศอื่นๆ ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกรายการ เช่าเต็นท์ พัดลมไอน้ำ และเก้าอี้ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2564 -
13 64067364989 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศอื่นๆ ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกรายการ จ้างซ่อมแซมห้องครัว อาคาร อปร ชั้น 7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2564 -
14 อว 64.13/สนม.41/2564 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศอื่นๆ ยกเลิกจัดซื้อมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง 13 ก.ย. 2564 -
15 E64080025333 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ประกาศอื่นๆ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุง BBL@MDCU จำนวน 1 งาน 8 ก.ย. 2564 -
16 M64080012377 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศอื่นๆ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารมหาวชิราวุธ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 ก.ย. 2564 -
17 E64080025216 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ ประกาศอื่นๆ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างผู้ควบคุมงานโครงการปรับปรุง BBL@MDCU จำนวน 1 งาน 27 ส.ค. 2564 -
18 64077034229 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศอื่นๆ จ้างซ่อมบาร์ไฟโรงละคร ชั้น 6 อาคารมหาจักรีสิรินธร 2 ก.ค. 2564 -
19 64097081196 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศอื่นๆ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๓ (เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๔) 1 ก.ค. 2564 -
20 64067474662 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศอื่นๆ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผนังบริเวณทางเดินหน้าทางเข้าโรงละคร ชั้น 6 อาคารมหาจักรีสิรินธร 25 มิ.ย. 2564 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330