หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 67047004829 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศอื่นๆ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗) 18 เม.ย. 2567 -
2 67039222723 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศอื่นๆ ประกาศยกเลิกจ้างขนย้ายและติดตั้งเครื่องมัลติสไปรัลไทม์ออฟไฟล์ท แมสสเปคโตรมิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2567 -
3 - คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศอื่นๆ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ 4 เม.ย. 2567 -
4 67047001537 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศอื่นๆ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ 4 เม.ย. 2567 -
5 67017003146 วิทยาลัยปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศอื่นๆ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567) 3 เม.ย. 2567 -
6 67017005740 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศอื่นๆ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖) 12 ม.ค. 2567 -
7 67017003146 วิทยาลัยปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศอื่นๆ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566) 9 ม.ค. 2567 -
8 67017001882 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศอื่นๆ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2566) 3 ม.ค. 2567 -
9 66107007353 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศอื่นๆ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (ระหว่างเดือน ก.ค. 2566 ถึงเดือน ก.ย. 2566) 19 ต.ค. 2566 -
10 - คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศอื่นๆ ประกาศยกเลิกการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 2 รายการ 15 ก.ย. 2566 -
11 66069380433 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ประกาศอื่นๆ จ้างทำระบบบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 7 ก.ย. 2566 -
12 - สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศอื่นๆ ยกเลิกประกาศขายครุภัณฑ์ จำนวน 269 รายการ โดยวิธีทอดตลาด 4 ก.ย. 2566 -
13 E66080000504 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศอื่นๆ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 4 ส.ค. 2566 -
14 66087000145 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศอื่นๆ การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2566 ถึงเดือน มิ.ย. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2566 -
15 E66070005491 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศอื่นๆ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 7 ก.ค. 2566 -
16 อว 64.13/ร.160/2566 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศอื่นๆ ยกเลิกจัดซื้อกระดานอัจฉริยะ จำนวน 1 เครื่อง 20 มิ.ย. 2566 -
17 ผคง.1/2566 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ประกาศอื่นๆ จ้างออกแบบและควบคุมงานโครงการปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร อปร ชั้น 9-13 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก 9 มิ.ย. 2566 -
18 66057000018 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศอื่นๆ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖) 20 เม.ย. 2566 -
19 อว 64.13/ร.66/2566 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศอื่นๆ ยกเลิกประกาศจัดซื้อไมโครเวฟดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง 14 มี.ค. 2566 -
20 66017517048 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศอื่นๆ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕) 3 ม.ค. 2566 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330