หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 65087399392 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างบริการวิเคราะห์ลำดับเบสชองแอนติบอดี้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2565 -
2 65087051447 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ อาคารสยามสแควร์วัน ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ส.ค. 2565 -
3 65087224737 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน ๖ อาคาร และพื้นที่โดยรอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ส.ค. 2565 -
4 65087229763 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดจำนวน ๑๑ อาคารและพื้นที่ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ส.ค. 2565 -
5 65087349429 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างจัดพิธีไหว้ครูนาฏยศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565 -
6 65087355607 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างถ่ายทำและผลิตสื่อวีดีทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565 -
7 65087363144 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ทำโครงสร้างหลังคาโรงอาหาร ณ โรงเรียนวัดนมโฑ จังหวัดชัยนาท 16 ส.ค. 2565 -
8 65087363144 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างทำโครงสร้างหลังคาโรงอาหาร ณ โรงเรียนวัดนมโฑ จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565 -
9 65087368186 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดำเนินการจัดทำแพลตฟอร์ม E-learning โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565 -
10 65087373019 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบันทึกการประชุม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565 -
11 65087374696 ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบเครื่องสูบน้ำ ระบบระบายน้ำทิ้ง ๒ ชุด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565 -
12 65087384764 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการดูแลงานด้านระบบต่างๆ จำนวน 11 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ส.ค. 2565 -
13 65087391111 ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565 -
14 65057463658 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศของสำนักบริหารกิจการนิสิต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ส.ค. 2565 -
15 65067397292 ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 อาคารจามจุรี 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ส.ค. 2565 -
16 65077412599 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการอาคารจัตุรัสจามจุรี ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ส.ค. 2565 -
17 65087110181 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมเครื่องทดสอบ Instron 500 ton จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ส.ค. 2565 -
18 65087125636 วิทยาลัยปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีฯ ชั้น 1 - 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ส.ค. 2565 -
19 65087132186 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ประกาศราคากลาง ซื้อสิทธิการใช้งานซอฟแวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle และการบำรุงรักษา จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยวิธีคัดเลือก 15 ส.ค. 2565 -
20 65087257288 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ส.ค. 2565 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330