หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 66129005751 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และตรวจเช็คสภาพเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566 -
2 66109339460 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงบนไมโครเพลท จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ย. 2566 -
3 66119490086 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566 -
4 66119476716 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อฐานข้อมูลทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2566 -
5 66119480182 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างสแกนหนังสือเก่าภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 172,036 หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2566 -
6 66119445160 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2566 -
7 66119446339 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2566 -
8 66119447780 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น ๒, ๓, ๕-๑๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2566 -
9 66119391950 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2566 -
10 66119366956 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2566 -
11 66119339953 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมโรงอาหาร ชั้น 1 อาคารอปร จำนวน 1 งาน 21 พ.ย. 2566 -
12 66119340673 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ 21 พ.ย. 2566 -
13 66119341452 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 10 รายการ 21 พ.ย. 2566 -
14 66119342828 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566 -
15 66119352172 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566 -
16 66119312725 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2566 -
17 66119445741 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างบันทึกภาพและเสียง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2566 -
18 66119285912 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ 17 พ.ย. 2566 -
19 661192637916 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างซักผ้าชุดเครื่องนอน ณ อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ จำนวน ๑ งาน 15 พ.ย. 2566 -
20 66119188293 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 2566 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330