หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 64097155049 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารมหาวชิราวุธ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 2564 -
2 64077551297 ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ e-bidding เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยพื้นที่โครงการเมืองนวัตกรรมแห่งสยาม จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ย. 2564 -
3 64077551297 ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ e-bidding เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยพื้นที่โครงการเมืองนวัตกรรมแห่งสยาม จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ย. 2564 -
4 64077438203 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนกลุ่มย่อย 402 Smart Classroom Classroom คณะเภสัชศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก 18 ส.ค. 2564 -
5 64057355499 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่สำนักงานชั้น ๒A และ ชั้น ๓A อาคารสยามสเคป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ก.ค. 2564 -
6 63107273326 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มิ.ย. 2564 -
7 63017145320 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พ.ค. 2563 -
8 62077327870 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงเรือนแกะ นครปฐม จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก 29 ส.ค. 2562 -
9 62067278498 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟฟี่ (Gas Chormatography) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการ Carbon Dioxide (CO2) Conversion to Higher Valued Products รหัสโครงการ 962006 โดยวิธีคัดเลือก 9 ก.ค. 2562 -
10 61067319661 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายทำนอกสถานที่ชนิดความคมชัดภาพสูง จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ก.ค. 2561 -
11 61067319661 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายทำนอกสถานที่ชนิดความคมชัดภาพสูง จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.ค. 2561 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330