หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 67019539768 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โครงสร้างตัวอย่างผงและฟิล์มบางด้วยเทคนิคเอกซเรย์ดิฟแฟรกโตรมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พ.ค. 2567 -
2 67029344413 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิ แสง ความชื้น และคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พ.ค. 2567 -
3 67049074761 สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกาศประกวดราคา ซื้อหลอดรังสีเอ็กซ์สำหรับเครื่อง X-ray fluorescence (XRF) จำนวน 1 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 พ.ค. 2567 -
4 67039369743 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ชุดการสอนทางการแพทย์ผ่านระบบเน็ตเวิร์คดิจิทัล จำนวน 1 ระบบ 1 พ.ค. 2567 -
5 67019277704 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องทดลองการระเหยสองขั้นตอน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เม.ย. 2567 -
6 67019428810 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์ชนิดแสงตกกระทบและชนิดแสงส่องผ่านแบบ 3 กระบอกตา จำนวน 10 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 เม.ย. 2567 -
7 67019440468 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สมบัติการดูดซับและคายการดูดซับทางกายภาพและทางเคมี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 เม.ย. 2567 -
8 67019459906 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งด้วยระบบสุญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 เม.ย. 2567 -
9 67019437428 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรมิเตอร์แบบกระจายพลังงาน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เม.ย. 2567 -
10 67019475894 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์และหาปริมาณสารโดยเทคนิคลิควิดโครมาโตกราฟ ชนิดตรวจวัดปริมาณอิออน พร้อมชุดเก็บแยกสาร สำหรับวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เม.ย. 2567 -
11 67019515323 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและแมสสเปคโตรมิเตอร์ (GC/MS) พร้อมเครื่องฉีดสารตัวอย่างแบบของเหลวและแก๊ส จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เม.ย. 2567 -
12 67039337246 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน เครื่องเก็บรักษาเซลล์ด้วยอุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 เครื่อง 3 เม.ย. 2567 -
13 67039340019 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ไปเปต จำนวน 5 ชุด 29 มี.ค. 2567 -
14 67039341217 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมแบบเทคโนโลยี Nanodrop จำนวน 1 เครื่อง 29 มี.ค. 2567 -
15 67039341611 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ตู้เย็นสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจ พร้อมระบบติดตามและแจ้งเตือน จำนวน 2 ตู้ 29 มี.ค. 2567 -
16 67039424436 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพร้อมติดตั้ง 29 มี.ค. 2567 -
17 - สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างสัมมนาบุคลากรสถาบันภาษา ประจำปี 2567 28 มี.ค. 2567 -
18 67029341252 สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโน และความต่างศักย์บนผิวอนุภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มี.ค. 2567 -
19 67039199813 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ซื้อรถกระเช้าขากรรไกรไฟฟ้า จำนวน 1 คัน 28 มี.ค. 2567 -
20 67039213894 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน เครื่อง LCD Projector จำนวน 14 เครื่อง 28 มี.ค. 2567 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330