หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 65087051447 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ อาคารสยามสแควร์วัน ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ส.ค. 2565 -
2 65087224737 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน ๖ อาคาร และพื้นที่โดยรอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ส.ค. 2565 -
3 65087229763 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดจำนวน ๑๑ อาคารและพื้นที่ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ส.ค. 2565 -
4 65057463658 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศของสำนักบริหารกิจการนิสิต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ส.ค. 2565 -
5 65067397292 ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 อาคารจามจุรี 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ส.ค. 2565 -
6 65077412599 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการอาคารจัตุรัสจามจุรี ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ส.ค. 2565 -
7 65087110181 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมเครื่องทดสอบ Instron 500 ton จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ส.ค. 2565 -
8 65087125636 วิทยาลัยปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีฯ ชั้น 1 - 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ส.ค. 2565 -
9 65087257288 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ส.ค. 2565 -
10 65087257288 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ส.ค. 2565 -
11 65087257658 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างดูดไขมันและสิ่งปฏิกูลระบบน้ำเสีย ๑๔ บ่อ และงานสูบไขมันบ่อ Grease Tap อาคารจัตุรัสจามจุรี ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ส.ค. 2565 -
12 65087291611 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Fablab จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ส.ค. 2565 -
13 65087335616 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดและเตรียมอาหารสำหรับการประชุม อาคาร 1 และอาคารมงกุฏสมมติวงศ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ส.ค. 2565 -
14 65087335616 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดและเตรียมอาหารสำหรับการประชุม อาคาร 1 และอาคารมงกุฏสมมติวงศ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ส.ค. 2565 -
15 65077021762 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาสถานี RMU และหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ส.ค. 2565 -
16 65077392260 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ส.ค. 2565 -
17 65077521723 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อData Logger จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ส.ค. 2565 -
18 65087042409 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อชุดเลเซอร์วัดระยะสำหรับหุ่นยนต์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ส.ค. 2565 -
19 65087109176 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อชุดวิชั่นสามมิติ สำหรับการศึกษา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ส.ค. 2565 -
20 65087060590 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาบริการบริหารระบบกายภาพอาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน 9 ส.ค. 2565 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330