หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 66109326038 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ 1.เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง 2.เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พ.ย. 2566 -
2 66109279169 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศเชิญชวน จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนจุฬาฯซอย42 27 ต.ค. 2566 -
3 66089701238 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อมคณะเภสัชศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) 7 ก.ย. 2566 -
4 66089573095 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาบริการควบคุมระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสัตววิทยวิจักษ์ ชั้น 1 -10 และ อาคารฉุกเฉินสัตว์ป่วยหนักและคลินิกนอกเวลา ชั้น 1 - 3 จำนวน 1 งาน 31 ส.ค. 2566 -
5 66089190224 สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ ชั้น 1 ชั้น 9-14 และดาดฟ้า 30 ส.ค. 2566 -
6 66089473084 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ (โรงพยาบาลสัตว์ กรุงเทพฯ) จำนวน 1 งาน 29 ส.ค. 2566 -
7 66089480039 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน 29 ส.ค. 2566 -
8 66069304655 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ยูนิตทำฟัน จำนวน 33 ชุด 22 ส.ค. 2566 -
9 66079434010 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 13 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) 21 ส.ค. 2566 -
10 66069304655 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ยูนิตทำฟัน จำนวน 33 ชุด 18 ส.ค. 2566 -
11 66069304655 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ยูนิตทำฟัน จำนวน 33 ชุด 18 ส.ค. 2566 -
12 66069222910 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน เครื่องสแกนสไลด์และแสดงภาพเสมือนดูจากกล้องจุลทรรศน์ 16 ส.ค. 2566 -
13 66079092671 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาบริการงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 11 ส.ค. 2566 -
14 66079508510 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกาศ ประกวดราคาซื้อหัวหุ่นจำลอง จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ส.ค. 2566 -
15 66089014709 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน เครื่องตรวจวัดจำนวนอนุภาค จำนวน 1 เครื่อง 7 ส.ค. 2566 -
16 66079264554 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ค. 2566 -
17 2567 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาบริการบริหารระบกายภาพอาคารมหาจักรีสิรินธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 24 ก.ค. 2566 -
18 66079092388 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ค. 2566 -
19 66079154469 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อหัวหุ่นจำลอง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ค. 2566 -
20 66079264800 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 18 ก.ค. 2566 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330