หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 66079431208 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงห้องน้ำนิสิตชั้น 5 15 ส.ค. 3109 -
2 65097051088 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการกำจัดปลวก /มด /แมลงสาบ /หนู /ยุง และบริการกำจัดเชื้อรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 3108 -
3 64107222063 สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อปั๊มลมพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 3107 -
4 64107209809 สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อกล้องสเตอริโอ 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธ.ค. 3107 -
5 64107177506 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเปลี่ยนท่อน้ำระบบ Cooling Tower 1 พ.ย. 3107 -
6 67049191638 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องมือวัดดิจิตอลมิเตอร์ จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2567 -
7 67049386736 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ชุดวิเคราะห์ธาตุ จำนวน 1 ชุด 21 มิ.ย. 2567 -
8 67049436342 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2567 -
9 67059048510 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2567 -
10 67059090566 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างพัฒนาระบบยืมใช้งานซอฟท์แวร์ (License Portal) ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2567 -
11 67059521485 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ระบบควบคุมประตูทางเข้า-ออกอัตโนมัติแบบปีกนกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2567 -
12 67059587679 ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไป จำนวน 1 งาน 21 มิ.ย. 2567 -
13 รด.1130/2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 งาน 21 มิ.ย. 2567 -
14 รด.1139/2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 21 มิ.ย. 2567 -
15 รด.1149/2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ 21 มิ.ย. 2567 -
16 อว.800/2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 21 มิ.ย. 2567 -
17 67029236449 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศสาระสำคัญในสัญญา เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ รายการที่ 3.เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 32 เครื่อง 20 มิ.ย. 2567 -
18 67039518536 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศสาระสำคัญในสัญญา โต๊ะทำการทดลอง จำนวน 25 ชุด 20 มิ.ย. 2567 -
19 67059540971 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิงอาคารหอพักนิสิตา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 2567 -
20 67069088196 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างทบทวนและปรับปรุงกระบวนการระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับศูนย์ข้อมูล เพื่อให้ได้รับการรับรอง ISO/IEC 27001 2022 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 2567 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330