หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 66079431208 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงห้องน้ำนิสิตชั้น 5 15 ส.ค. 3109 -
2 65117426300 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโน และความต่างศักย์ซีต้าบนผิวอนุภาค จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.พ. 3109 -
3 65097051088 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการกำจัดปลวก /มด /แมลงสาบ /หนู /ยุง และบริการกำจัดเชื้อรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 3108 -
4 64107222063 สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อปั๊มลมพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 3107 -
5 64107209809 สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อกล้องสเตอริโอ 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธ.ค. 3107 -
6 64107177506 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเปลี่ยนท่อน้ำระบบ Cooling Tower 1 พ.ย. 3107 -
7 66119088914 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดลำโพง Active คอลัมน์ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566 -
8 66129000490 วิทยาลัยปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์ All in one จำนวน 1 งาน 1 ธ.ค. 2566 -
9 อว 64.13/ร.119/2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง 1 ธ.ค. 2566 -
10 อว 64.13/ร.120/2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ 1 ธ.ค. 2566 -
11 อว 64.13/ร.121/2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง 1 ธ.ค. 2566 -
12 66109363481 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างตัดชุดเครื่องแบบให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๓๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2566 -
13 66119348603 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 4 เครื่อง 30 พ.ย. 2566 -
14 66119359490 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องเรียน อาคารจุฬาพัฒน์ ๑๔ จำนวน ๑ ระบบ 30 พ.ย. 2566 -
15 อว 64.13/ร.100/2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อจอโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง 120 นิ้ว จำนวน 1 จอ 30 พ.ย. 2566 -
16 66119017576 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566 -
17 66119102849 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 2 เครื่อง 29 พ.ย. 2566 -
18 66119312725 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566 -
19 66119481246 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา วารสารต่างประเทศ จำนวน 3 ฉบับ 29 พ.ย. 2566 -
20 รด.104/2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 29 พ.ย. 2566 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330