หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 65017007388 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับวัดองศาการเคลื่อนไหวแบบดิจิตอล ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 3108 -
2 64107222063 สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อปั๊มลมพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 3107 -
3 64107209809 สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อกล้องสเตอริโอ 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธ.ค. 3107 -
4 64127475156 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงระบบการรับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนรูปแบบปกติที่มีการเดินทาง (Physical Exchange) และพัฒนาระบบการรับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนรูปแบบออนไลน์ (Virtual Exchange) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 2565 -
5 คมร.260/2565 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาเตรียมชิ้นเนื้อ จำนวน 1 งาน 22 ส.ค. 2565 -
6 คมร.261/2565 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน 22 ส.ค. 2565 -
7 คมร.262/2565 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน 22 ส.ค. 2565 -
8 คมร.263/2565 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน 22 ส.ค. 2565 -
9 65067622302 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อสิทธิ์การใช้งานชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud แบบ Share Device License จำนวน ๓,๔๗๘ License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2565 -
10 65077307946 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2565 -
11 65077359746 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 1.เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว 2.เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2565 -
12 65087060018 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่ลิฟต์ อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2565 -
13 รด.1148/2565 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2565 -
14 รด.1220/2565 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2565 -
15 รด.975/2565 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการตรวจเช็คสภาพกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2565 -
16 ศตว.056/2565 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2565 -
17 อว.600/2565 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2565 -
18 อว.601/2565 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องโรเนียวดิจิตอล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2565 -
19 65077131463 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเดินสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565 -
20 65077159861 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงห้องแก๊สรวมโรงอาหารสำนักงานมหาวิทยาลัยและโรงอาหารอาคารจุลจักรพงษ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330