รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน
ลำดับ รายงาน เอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 ดาวน์โหลด วิทยาลัยประชาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 ธ.ค. 2566
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566 สำนักงานมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 30 พ.ย. 2566
3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2566 หน่วยงาน ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง ดาวน์โหลด ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง 15 พ.ย. 2566
4 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2566 หน่วยงาน ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง ดาวน์โหลด ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง 5 ต.ค. 2566
5 คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22 พ.ย. 2566
6 แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13 พ.ย. 2566
7 แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2566 สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 พ.ย. 2566
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 พ.ย. 2566
9 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 คณะนิเทศศาสตร์ ดาวน์โหลด คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 พ.ย. 2566
10 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 พ.ย. 2566
11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน (แบบ สขร.1) สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ ประจำเดือน ต.ค. 2566 ดาวน์โหลด สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 พ.ย. 2566
12 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 พ.ย. 2566
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 พ.ย. 2566
14 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566 (สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร) ดาวน์โหลด สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 2 พ.ย. 2566
15 แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด วิทยาลัยประชาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 พ.ย. 2566
16 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 (สถาบันวิจัยพลังงาน) ดาวน์โหลด สถาบันวิจัยพลังงาน 1 พ.ย. 2566
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566 สำนักงานมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 31 ต.ค. 2566
18 รายงานประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 ต.ค. 2566
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 คณะสหเวชศาสตร์ ดาวน์โหลด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 24 ต.ค. 2566
20 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 (สำนักงานจัดการทรัพย์สิน) ดาวน์โหลด สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12 ต.ค. 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330