หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 65057281213 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ตอบข้อซักถาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารด้านความปลอดภัย อาคารวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.ค. 2565 -
2 64047136773 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ตอบข้อซักถาม ประกวดราคาจ้างงานบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสยามสเคป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เม.ย. 2564 -
3 64027162001 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ตอบข้อซักถาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่หมอน ๒๘ ระยะที่ ๒ เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มี.ค. 2564 -
4 63117221509 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ตอบข้อซักถาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการอาคารพาณิชย์ บล็อกไอ สยามสแควร์ Phase ๑ 8 ธ.ค. 2563 -
5 63107273326 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ตอบข้อซักถาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ย. 2563 -
6 - สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ตอบข้อซักถาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่หมอน 33 เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เม.ย. 2563 -
7 - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ตอบข้อซักถาม จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนาระบบการทดสอบออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 เม.ย. 2563 -
8 - สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อสอบถาม ประกวดราคาซื้อเก้าอี้บรรยายพร้อมแผ่นรองเขียน จำนวน 1,180 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มี.ค. 2562 -
9 - วิทยาลัยปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อสอบถามงานจ้างปรับปรุงอาคารวิจัยเพิ่อความปลอดภัยสุขชีวอนามัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง 14 ธ.ค. 2561 -
10 - สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ตอบข้อซักถาม ชี้แจ้งข้อสอบถาม จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอพักกรมพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธ.ค. 2561 -
11 - สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ตอบข้อซักถาม ประกาศข้อซักถามงานจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารเลขที่ 256 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (โรงภาพยนตร์ลิโด เดิม) 11 ต.ค. 2561 -
12 - สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อสอบถาม จ้างโครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ส.ค. 2561 -
13 - สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อสอบถาม จ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารพินิตประชานาถ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ส.ค. 2561 -
14 - สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อสอบถาม ซื้อระบบไม้กั้นทางเข้า-ออก อัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มิ.ย. 2561 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330