รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี (O22)
ลำดับ รายงาน เอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 เม.ย. 2566
2 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 เม.ย. 2565
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2564 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 เม.ย. 2565
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2564 (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 เม.ย. 2565
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2564 (วิธีจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก) ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 เม.ย. 2565
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2564 (วิธีจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 เม.ย. 2565
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2564 (วิธีคัดเลือก) ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 เม.ย. 2565
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2564 (วิธีจ้างที่ปรึกษา) ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 เม.ย. 2565
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2564 (วิธีจัดทำเองระหว่างส่วนงาน-หน่วยงานภายในมหาวืทยาลัย) ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 เม.ย. 2565
10 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 เม.ย. 2564
11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2563 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 เม.ย. 2564
12 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2563 (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป) ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 เม.ย. 2564
13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2563 (วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์) ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 เม.ย. 2564
14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2563 (วิธีจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก) ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 เม.ย. 2564
15 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2563 (วิธีจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 เม.ย. 2564
16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2563 (วิธีคัดเลือก) ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 เม.ย. 2564
17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2563 (วิธีการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 เม.ย. 2564
18 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2563 (จัดทำเองระหว่างส่วนงาน-หน่วยงานภายในมหาวืทยาลัย) ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 เม.ย. 2564
19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2562 (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป) ดาวน์โหลด ADMIN 17 ก.ค. 2563
20 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ดาวน์โหลด ADMIN 17 ก.ค. 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330