รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี (O14, O16, O17)
ลำดับ รายงาน เอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 30 เม.ย. 2567
2 O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 30 เม.ย. 2567
3 O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 30 เม.ย. 2567
4 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 เม.ย. 2566
5 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 เม.ย. 2565
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2564 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 เม.ย. 2565
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2564 (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 เม.ย. 2565
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2564 (วิธีจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก) ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 เม.ย. 2565
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2564 (วิธีจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 เม.ย. 2565
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2564 (วิธีคัดเลือก) ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 เม.ย. 2565
11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2564 (วิธีจ้างที่ปรึกษา) ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 เม.ย. 2565
12 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2564 (วิธีจัดทำเองระหว่างส่วนงาน-หน่วยงานภายในมหาวืทยาลัย) ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 เม.ย. 2565
13 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 เม.ย. 2564
14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2563 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 เม.ย. 2564
15 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2563 (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป) ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 เม.ย. 2564
16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2563 (วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์) ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 เม.ย. 2564
17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2563 (วิธีจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก) ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 เม.ย. 2564
18 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2563 (วิธีจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 เม.ย. 2564
19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2563 (วิธีคัดเลือก) ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 เม.ย. 2564
20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2563 (วิธีการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง) ดาวน์โหลด สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 เม.ย. 2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330