หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 - สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 24 รายการ 20 มิ.ย. 2567 -
2 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดพัสดุจำนวน 31 รายการ 18 มิ.ย. 2567 -
3 ไม่มี โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดเศษกระดาษ 18 มิ.ย. 2567 -
4 - สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ขายทอดตลาด ประกาศ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 54 รายการ 17 มิ.ย. 2567 -
5 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ขายทอดตลาด จำหน่ายพัสดุหมดความจำเป็น จำนวน 2 รายการ 17 พ.ค. 2567 -
6 - สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 189 รายการ 7 พ.ค. 2567 -
7 - คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบราคา ขายทอดตลาด ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 257 รายการ 2 พ.ค. 2567 -
8 - สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบราคา ขายทอดตลาด การขายทอดตลาด จำนวน 20 รายการ 2 พ.ค. 2567 -
9 - สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบราคา ขายทอดตลาด การขายทอดตลาด จำนวน 20 รายการ 2 พ.ค. 2567 -
10 - วิทยาลัยประชาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ตู้นั่งสี่ตอน ยี่ห้อ TOYOTA จำนวน 1 คัน 1 พ.ค. 2567 -
11 - สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดรถยนต์ ยี่ห้อ Toyota รุ่น Hiace Diesel 12 ที่นั่ง 29 เม.ย. 2567 -
12 - สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 189 รายการ 19 เม.ย. 2567 -
13 - คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 6 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5 เม.ย. 2567 -
14 - คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 6 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5 เม.ย. 2567 -
15 - คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 1,129 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5 เม.ย. 2567 -
16 - วิทยาลัยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ขายทอดตลาด ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 1367 รายการ 4 เม.ย. 2567 -
17 - สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบราคา ขายทอดตลาด ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 96 รายการ 26 มี.ค. 2567 -
18 ไม่มี โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดเศษกระดาษ 15 มี.ค. 2567 -
19 ไม่มี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ขายทอดตลาด ยูนิตทำฟัน จำนวน 57 รายการ 17 ม.ค. 2567 -
20 ไม่มี โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดเศษกระดาษ 25 ธ.ค. 2566 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330