หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 - สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดรถยนต์ (กรมบังคับคดี) 10 พ.ย. 2566 -
2 - สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ขายทอดตลาด ประกาศผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 269 รายการ ครั้งที่ 11 ต.ค. 2566 -
3 - สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบราคา ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 161 รายการ 18 ก.ย. 2566 -
4 - สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบราคา ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 54 รายการ 18 ก.ย. 2566 -
5 - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบราคา ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 392 รายการ 18 ก.ย. 2566 -
6 - สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 269 รายการ ครั้งที่ 2 15 ก.ย. 2566 -
7 - คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ขายทอดตลาด ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 2 รายการ 15 ก.ย. 2566 -
8 ไม่มี โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ขายทอดตลาด ขายเศษกระดาษ 15 ก.ย. 2566 -
9 - สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบราคา ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 51 รายการ 11 ก.ย. 2566 -
10 ไม่มีเลขที่โครงการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบราคา ขายทอดตลาด การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (โดยวิธีการประมูล) 11 ก.ย. 2566 -
11 - สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ขายทอดตลาด ประกาศ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำนวน 249 รายการ ประจำปี 2566 8 ก.ย. 2566 -
12 - สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบราคา ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 62 รายการ 7 ก.ย. 2566 -
13 - สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบราคา ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 76 รายการ 4 ก.ย. 2566 -
14 - คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 2 รายการ 1 ก.ย. 2566 -
15 - สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบราคา ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดพัสดุรถยนต์ที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 22 รายการ 23 ส.ค. 2566 -
16 - สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบราคา ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดพัสดุรถยนต์ที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 1 รายการ 21 ส.ค. 2566 -
17 - สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ขายทอดตลาด ประกาศขายครุภัณฑ์ จำนวน 269 รายการ (ส่วนบริหารกิจการจัตุรัสจามจุรี) 15 ส.ค. 2566 -
18 - สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบราคา ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 86 รายการ 15 ส.ค. 2566 -
19 - สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบราคา ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 24 รายการ 11 ส.ค. 2566 -
20 - สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 84 รายการ 10 ส.ค. 2566 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330