หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 ไม่มี สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ขายทอดตลาด สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2565 17 ส.ค. 3108 -
2 ไม่มี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ขายทอดตลาด 17 - 22 สิงหาคม 2565 : จำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด 17 ส.ค. 2565 -
3 - สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ขายทอดตลาด ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 123 รายการ 15 ส.ค. 2565 -
4 ไม่มี โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ขายทอดตลาด ขายรถยนต์ 11 ส.ค. 2565 -
5 ไม่มี โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบราคา ขายทอดตลาด ผลการประมูลขายครุภัณฑ์ 26 ก.ค. 2565 -
6 ไม่มีเลขที่โครงการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ขายทอดตลาด ประกาศขายทอดตลาด 12 ก.ค. 2565 -
7 - สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ขายทอดตลาด ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 96 รายการ 11 ก.ค. 2565 -
8 - สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ขายทอดตลาด ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 185 รายการ 11 ก.ค. 2565 -
9 ไม่มี โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบราคา ขายทอดตลาด ดำเนินการขายทอดพัสดุ (ครุภัณฑ์) ที่ใช้แล้ว 16 รายการ โดยวิธีการยื่นซอง 7 ก.ค. 2565 -
10 ไม่มี โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบราคา ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดเศษกระดาษ 22 มิ.ย. 2565 -
11 - สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 1 รายการ 16 มิ.ย. 2565 -
12 - คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดพัสดุ 16 มิ.ย. 2565 -
13 - สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ขายทอดตลาด ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ (โคมไฟ) ที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 1,078 โคม 6 มิ.ย. 2565 -
14 - สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบราคา ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดเศษวัสดุสภาพชำรุด จำนวน 62 รายการ 6 มิ.ย. 2565 -
15 - สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบราคา ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดเศษวัสดุสภาพชำรุดจากการปรับปรุงพื้นที่ 25 พ.ค. 2565 -
16 - สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ขายทอดตลาด ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ (โคมไฟ) ที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 803 โคม 25 เม.ย. 2565 -
17 - คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ขายทอดตลาด 19-25 เมษายน 2565 : ประกาศ เรื่อง จำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด 19 เม.ย. 2565 -
18 99999999999 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ขายทอดตลาด 19 เมษายน 2565 : ยกเลิกประกาศ จำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด 19 เม.ย. 2565 -
19 - คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ขายทอดตลาด 12 เมษายน 2565 : ประกาศ เรื่อง จำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด 12 เม.ย. 2565 -
20 - คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบราคา ขายทอดตลาด ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 1,061 รายการ 11 เม.ย. 2565 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330