หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 - ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับใช้ในสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566 -
2 66059126939 สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคา ซื้อเครื่องทดสอบแบตเตอรี่ 12V พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิและคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.ค. 2566 -
3 66069236220 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างผลิตของที่ระลึก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 2566 -
4 66079136405 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 2566 -
5 66069196691 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติ จำนวน 3 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ค. 2566 -
6 66069354274 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดพิมพ์หนังสือรุ่น นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เล่ม 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ค. 2566 -
7 66059369468 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของคณะนิเทศศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 2566 -
8 66069383644 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คประสิทธิภาพสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 2566 -
9 66069371383 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร ๒ พร้อมอุปกรณ์และค่าบริการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2566 -
10 66059174814 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อกระดานอัจฉริยะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 2566 -
11 66069202905 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดงาน Thailand Future Careers ๒๐๒๓ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้โครงการ สนับสนุนการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรผ่านการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง รหัสโครงการ ๕๖๕๐๔๔ โดยวิธีคัดเลือก 20 มิ.ย. 2566 -
12 66027287575 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อแผ่นกรองสิ่งแปลกปลอมและอนุภาคขนาดเล็ก PM ๒.๕ สำหรับใช้ในเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิ.ย. 2566 -
13 66027287575 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อแผ่นกรองสิ่งแปลกปลอมและอนุภาคขนาดเล็ก PM ๒.๕ สำหรับใช้ในเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิ.ย. 2566 -
14 66069231987 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมและผลิตคลิปวีดีโอเนื้อหาสันติภาพ และการพัฒนาเพื่อการสื่อสารสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิ.ย. 2566 -
15 66069074297 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบริการ Cloud Storage ระบบ Smart Environment จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 2566 -
16 66069074297 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบริการ Cloud Storage ระบบ Smart Environment จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 2566 -
17 66069116375 คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการโครงการสัมมนาคณาจารย์ และบุคลากรคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หัวข้อ การเตรียมความพร้อมสู่การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx กระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice of customer VOC) และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของชาวคณะจิตวิทยา ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 2566 -
18 66049300720 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมพื้นผิวถนน พร้อมรางคัตเตอร์ บริเวณด้านหลังอาคาร 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566 -
19 66059198763 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อชุดน้ำยา และกล่องน้ำยาสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการ Understanding Risk of Zoonotic Virus Emergence in EID Hotspots of Southeast Asia รหัสโครงการ ๒๖๖๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2566 -
20 66059264005 คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างต่ออายุสมาชิกโปรแกรม Qualtrics จำนวน งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2566 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330