หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 65077418363 สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องปรับอากาศ 30,000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 2565 -
2 65087218093 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อคอมพิวเตอร์ Hi-performance Workstation จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 2565 -
3 64127443103 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหัวฉีดเยื่อเลือกผ่านเส้นใยกรวง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 11 ส.ค. 2565 -
4 65077068526 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องปรับอากาศ 18000BTU จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2565 -
5 65067616745 สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อแท็บเล็ตพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 2565 -
6 65057388835 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคารและบานเกล็ดอลูมิเนียมอาคารส่วนกลาง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก 4 ส.ค. 2565 -
7 65077477639 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเจ้าหน้าที่โครงการด้านวิชาการ (นานาชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 2565 -
8 65077523171 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำกระเป๋าและถุงผ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2565 -
9 65077533197 ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อแบบทดสอบวัดทัศนคติและบุคลิกภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2565 -
10 65077336117 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 2565 -
11 65067633294 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2565 -
12 65077126797 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำฟันปลอม จำนวน 17 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2565 -
13 65067042422 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อโปรแกรมขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น(สำหรับข้าราชการ)และตำแหน่งศาสตราจารย์(เงินเดือนขั้นสูง)สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทางออนไลน์ จำนวน 1 โปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 2565 -
14 อว 64.13/ผท.51/2564 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อโปรแกรมขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น(สำหรับข้าราชการ)และตำแหน่งศาสตราจารย์(เงินเดือนขั้นสูง)สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทางออนไลน์ จำนวน 1 โปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 2565 -
15 65037055746 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำช่อง Service ฝ้าเพดานบริเวณพื้นที่ชั้น G โซนสำนักงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2565 -
16 65067120649 ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างงานจ้างเหมาติดตั้ง ทดลอง และทดสอบการใช้งานเครื่องรับคลื่นความถี่ ภายใต้โครงการ AI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ค. 2565 -
17 65067563121 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างโครงการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นค่าจัดทำ HTML สำหรับแสดงเนื้อหาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและค่าจัดหาภาพจาก Photostock 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 2565 -
18 65057107502 สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (วิธีเฉพาะเจาะจง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 2565 -
19 65057006564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2565 -
20 65047392659 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก กระดาษถนอมสายตา Green read ชนิด ๗๕ แกรม ขนาดหน้าม้วน ๑๗ นิ้ว 28 เม.ย. 2565 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330