หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 650 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ร่างเอกสารประกวดราคาบริหารระบบกายภาพอาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ 3 ส.ค. 3108 -
2 64107146416 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ม.ค. 3108 -
3 64077324769 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริหารระบบกายภาพ อาคารมหาจักรีสิรินธร 30 ก.ค. 3107 -
4 66109339460 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงบนไมโครเพลท จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ย. 2566 -
5 66109326038 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ 1.เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง 2.เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พ.ย. 2566 -
6 66089704041 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา จ้างเหมาเหมาบริการทำความสะอาดคณะเภสัชศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67) 7 ก.ย. 2566 -
7 66099113572 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา จ้างเหมาบริการพนัก 7 ก.ย. 2566 -
8 66099113572 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา จ้างเหมาพนักงานเพื่อบริการขับรถยนต์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 7 ก.ย. 2566 -
9 66089697500 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารมหาวชิราวุธ ปีงบประมาณ 2567 คณะอักษรศาสตร์ 4 ก.ย. 2566 -
10 66089701238 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อมคณะเภสัชศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) 31 ส.ค. 2566 -
11 66089573095 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา จ้างเหมาบริการควบคุมระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสัตววิทยวิจักษ์ ชั้น 1 -10 และ อาคารฉุกเฉินสัตว์ป่วยหนักและคลินิกนอกเวลา ชั้น 1 - 3 จำนวน 1 งาน 25 ส.ค. 2566 -
12 66089473084 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ (โรงพยาบาลสัตว์ กรุงเทพฯ) จำนวน 1 งาน 22 ส.ค. 2566 -
13 66089480039 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน 22 ส.ค. 2566 -
14 66079434010 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 13 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) 11 ส.ค. 2566 -
15 66079434010 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 13 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) 11 ส.ค. 2566 -
16 66079434010 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 13 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) 11 ส.ค. 2566 -
17 66079092671 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา จ้างเหมาบริการงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 25 ก.ค. 2566 -
18 66079206949 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในสภาพจริง Real-Time PCR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.ค. 2566 -
19 66069115181 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๐ อาคาร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.ค. 2566 -
20 66079154469 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาซื้อหัวหุ่นจำลอง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.ค. 2566 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330