หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 66069304655 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ยูนิตทำฟัน จำนวน 33 ชุด 18 ส.ค. 2566 -
2 66037541562 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถบัสโดยสารไม่น้อยกว่า 35 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ส.ค. 2566 -
3 66049185159 สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารชมพูภูคา 1 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.น่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ก.ค. 2566 -
4 66069115554 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.ค. 2566 -
5 66069115554 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.ค. 2566 -
6 66069329810 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การจับตัวของโมเลกุลแบบต่างชนิดกัน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.ค. 2566 -
7 66069301696 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในสภาพจริง Real-Time PCR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.ค. 2566 -
8 66069301696 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน เครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในสภาพจริง Real-Time PCR 10 ก.ค. 2566 -
9 66059554824 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง Central Battery Unit อาคารระเบียงจามจุรีและอาคารเรือนวิรัชมิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ก.ค. 2566 -
10 66069400527 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ก.ค. 2566 -
11 66059437499 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมประตูบันไดหนีไฟ อาคารนิสิตา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ก.ค. 2566 -
12 66069114723 วิทยาลัยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เป็นครุภัณฑ์ จำนวน 23 รายการ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์สำนักงาน 4 รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10 รายการ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ก.ค. 2566 -
13 65127270362 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อหัวหุ่นจำลอง จำนวน ๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.ค. 2566 -
14 66059295967 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อพร้อมเปลี่ยนตู้ Ring Main Unit ๒๔kV Type NE-DIDI ๒ In ๒ Out อาคารวิทยกิตติ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.ค. 2566 -
15 66059263962 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนจุฬาฯ ซอย ๔๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มิ.ย. 2566 -
16 66059492803 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อแพลตฟอร์มลิฟต์สำหรับรถเข็นนั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มิ.ย. 2566 -
17 66069226589 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มิ.ย. 2566 -
18 66059020207 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมการจัดการสัญญาณภาพเครือข่ายความละเอียด 4K จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มิ.ย. 2566 -
19 66059020532 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อระบบเซิร์ฟเวอร์และระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรมค้นหาและวิเคราะห์โครโมโซม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มิ.ย. 2566 -
20 66069024818 ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ยกเลิกประกาศเชิญชวน ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 3,000 โดส โดยวิธีคัดเลือก 12 มิ.ย. 2566 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330