หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 67049027750 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลิฟต์อาคารวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.ค. 2567 -
2 67069307121 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน เครื่องอ่านไมโครเพลทและคิวเวตพร้อมอุปกรณ์ (BMGLABTECH, SPECTROStarNano) 8 ก.ค. 2567 -
3 67039353062 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อโคมไฟสำหรับการผ่าตัดและชุดศูนย์รวมหัวจ่ายแก๊สทางการแพทย์ จำนวน 1 ระบบ 21 มิ.ย. 2567 -
4 67019539768 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โครงสร้างตัวอย่างผงและฟิล์มบางด้วยเทคนิคเอกซเรย์ดิฟแฟรกโตรมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มิ.ย. 2567 -
5 67039213506 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชนิดและหาปริมาณเซลล์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มิ.ย. 2567 -
6 67039350261 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ (DNA Extractor) จำนวน 1 เครื่อง 12 มิ.ย. 2567 -
7 670473962 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน เครื่องถ่ายภาพแผ่นสารเรืองแสงด้วยเทคนิคฟูลออเรสเซนต์และเคมิลูมิเนสเซนต์ 20 พ.ค. 2567 -
8 67039337246 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน เครื่องเก็บรักษาเซลล์ด้วยอุณหภูมิต่ำ จำนวน ๑ เครื่อง 14 พ.ค. 2567 -
9 67059235501 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องระบบย่อยตัวอย่างแบบล็อก ขนาด 20 ช่อง สำหรับหลอด 250 มิลลิลิตร จำนวน 1 เตรื่อแง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พ.ค. 2567 -
10 67049052007 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน เครื่องถ่ายภาพแผ่นสารเรืองแสงด้วยเทคนิคฟูลออเรสเซนต์และเคมิลูมิเนสเซนต์ 26 เม.ย. 2567 -
11 67049052007 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน เครื่องถ่ายภาพแผ่นสารเรืองแสงด้วยเทคนิคฟูออเรสเซนต์ และเคมิลูมิเนสเซนต์ 26 เม.ย. 2567 -
12 67019168055 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน เครื่องทำน้ำเย็นแบบหอยโข่งระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาด 400 ตัน จำนวน 1 เครื่อง 23 เม.ย. 2567 -
13 67039199813 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ซื้อรถกระเช้าขากรรไกรไฟฟ้า จำนวน 1 คัน 23 เม.ย. 2567 -
14 66120014759 วิทยาลัยปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารตัวอย่างด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงพร้อมโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์หาน้ำหนักมวลโมเลกุลและอุปกรณ์ประกอบ (Ultra High Performance Liquid Chromatograph) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มี.ค. 2567 -
15 66119174449 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับให้บริการเว็บไซต์ฐานข้อมูล จำนวน 1 ชุด 22 ก.พ. 2567 -
16 66129127412 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน หัวปั่นสำหรับเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน จำนวน 1 ตัว 30 ม.ค. 2567 -
17 66129440716 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ยกเลิกประกาศเชิญชวน รายการ จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาคาร อปร และอาคารแพทยพัฒน์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ม.ค. 2567 -
18 66069304655 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ยูนิตทำฟัน จำนวน 33 ชุด 18 ส.ค. 2566 -
19 66037541562 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถบัสโดยสารไม่น้อยกว่า 35 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ส.ค. 2566 -
20 66049185159 สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารชมพูภูคา 1 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.น่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ก.ค. 2566 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330