รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี (O22)
ลำดับ รายงาน เอกสาร หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2562 (วิธีตกลงราคา) ดาวน์โหลด ADMIN 17 ก.ค. 2563
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2562 (วิธีคัดเลือก) ดาวน์โหลด ADMIN 17 ก.ค. 2563
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2561 (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป) ดาวน์โหลด ADMIN 17 ก.ค. 2563
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2561 (วิธีคัดเลือก) ดาวน์โหลด ADMIN 17 ก.ค. 2563
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2561 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ดาวน์โหลด ADMIN 17 ก.ค. 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330