ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รหัสโครงการ

-

ชื่อโครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทประกาศ วิธีจัดหา หน่วยงานที่ประกาศ หน่วยงานย่อย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ

21 มิ.ย. 2565ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330