ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องแปลงขยะเศษอาหารเป็นสารปรับปรุงดิน (Bio-Digester) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รหัสโครงการ

65037374366

ชื่อโครงการ

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องแปลงขยะเศษอาหารเป็นสารปรับปรุงดิน (Bio-Digester) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภทประกาศ วิธีจัดหา หน่วยงานที่ประกาศ หน่วยงานย่อย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก e-bidding จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
รายละเอียด

วันที่ประกาศ

20 เม.ย. 2565



ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330