หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
141 66119406221 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อระบบเสียงดิจิตอลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ 23 พ.ย. 2566 -
142 66119407994 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง รายการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2566 -
143 66119408137 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 ชุด 23 พ.ย. 2566 -
144 66119415523 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง รายการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2566 -
145 66119366956 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2566 -
146 66119378174 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างติดตั้งสายสัญญาณคอมพิวเตอร์แบบ CAT๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2566 -
147 66119339953 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมโรงอาหาร ชั้น 1 อาคารอปร จำนวน 1 งาน 21 พ.ย. 2566 -
148 66119340673 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ 21 พ.ย. 2566 -
149 66119341452 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 10 รายการ 21 พ.ย. 2566 -
150 66119342828 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566 -
151 66119346321 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อชุดรับส่งสัญญาณเสียงไร้สาย จำนวน 1 ชุด 21 พ.ย. 2566 -
152 66119346648 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 5 เครื่อง 21 พ.ย. 2566 -
153 66119348558 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องปรับอากาศ 36000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง 21 พ.ย. 2566 -
154 66119352172 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566 -
155 66119352305 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อชุดรับส่งสัญญาณภาพไร้สาย จำนวน 2 ชุด 21 พ.ย. 2566 -
156 66119355620 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อชุดรับและขยายสัญญาณเสาอากาศไมโครโฟน จำนวน 2 ชุด 21 พ.ย. 2566 -
157 66119356235 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อคอมพิวเตอร์กราฟฟิก จำนวน 1 เครื่อง 21 พ.ย. 2566 -
158 66119312725 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2566 -
159 66119314343 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง รายการ จ้างเหมาบริการจัดการอบรม Fundamental Simulation Course จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2566 -
160 66119317445 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง รายการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 2566 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330