หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
141 อว 64.13/ผท.32/2566 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 1 พ.ค. 2567 -
142 67049406191 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง จ้างทำโปรแกรมเพื่อการประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการ จำนวน 1 โปรแกรม 30 เม.ย. 2567 -
143 67049457540 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการขนย้ายครุภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2567 -
144 67049458666 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2567 -
145 67049458751 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2567 -
146 67049459849 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อสิทธิ์การเข้าใช้แพลตฟอร์มจัดการเรียนรู้เร็กซ์ จำนวน 1 รายการ 30 เม.ย. 2567 -
147 67049459876 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อหนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2567 -
148 67049460143 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2567 -
149 67049464452 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือ YEAR BOOK 2022-2023 30 เม.ย. 2567 -
150 67049464452 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือ YEAR BOOK 2022-2023 30 เม.ย. 2567 -
151 67019494250 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของแก๊สออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เม.ย. 2567 -
152 67019539768 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โครงสร้างตัวอย่างผงและฟิล์มบางด้วยเทคนิคเอกซเรย์ดิฟแฟรกโตรมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เม.ย. 2567 -
153 67049444766 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ฐานข้อมูลทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 29 เม.ย. 2567 -
154 67049454788 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567 -
155 67049354648 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างซักผ้าชุดเครื่องนอน ณ อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 2567 -
156 67049406065 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการขนย้ายครุภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 2567 -
157 67049409169 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 26 เม.ย. 2567 -
158 อว 64.13/สนม.6/2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อชุดอุปกรณ์สื่อการสอนและจัดประชุม จำนวน 1 ชุด 26 เม.ย. 2567 -
159 67049383427 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 2567 -
160 67029344413 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิ แสง ความชื้น และคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เม.ย. 2567 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330