หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
14621 60117402152 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องกระจายสัญญาณ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 2560 -
14622 60127289362 สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมห้องพัสดุและห้องจัดจำหน่าย ชั้น 1 ห้อง 107 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 2560 -
14623 60127330020 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการนำคณะนักเรียนทัศนศึกษานอกสถานทีี่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 2560 -
14624 60127373194 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างรถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่งขึ้นไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 2560 -
14625 60127426929 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 2560 -
14626 60127454603 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ScienceDirect eBooks โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 2560 -
14627 60127457957 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล ProQuest Health Medical Complete โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 2560 -
14628 60127458186 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล Business Source Complete โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 2560 -
14629 60127458352 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล World Scientific โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 2560 -
14630 60127458539 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล ProjectMUSE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 2560 -
14631 60127465583 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิต่ำ -86 องศาเซลเซียส พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ธ.ค. 2560 -
14632 60127475958 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งหลอดไฟ LED และ มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (IE๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ธ.ค. 2560 -
14633 60127482997 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบทางด้านจราจร (TIA) โครงการพัฒนาพื้นที่บล็อก H เขตพาณิชย์สยามสแควร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 2560 -
14634 60127178913 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมน้ำรั่วซึม ภายในพื้นที่ ห้องเลขที่ 901 อาคารพักอาศัย อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2560 -
14635 60127179920 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก อาคารที่พักอาศัย ส่วนบริหารกิจการอาคาจัตุรัสจามจุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2560 -
14636 60127181842 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมงานภายในห้องพักอาศัย เลขที่ 803 อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2560 -
14637 60127278575 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2560 -
14638 60127361787 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างจ้างเหมาบริการดำเนินงาน Application Halal Route (เฟส2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2560 -
14639 60127419638 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล SAGE Research Methods โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2560 -
14640 60127424946 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล Cambridge Journals Online โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2560 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330