หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
14601 60127473442 ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (จำนวน 1 งาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2561 -
14602 60127474849 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน ๑๒๕ ซีซี จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2561 -
14603 61017050283 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างผู้ประสานงานโครงการเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรื่อง MOOC ของหน่วยงานและต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2561 -
14604 60127407584 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบันทึกภาพเคลื่อนไหวนักดนตรีไทยและนักร้องโครงการ ๑๐๐ คนดนตรี ๑๐๐ ปี จุฬาฯ ระยะที่ ๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 2561 -
14605 60127433295 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อบริการส่งข้อความสั้นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 2561 -
14606 61017005943 คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างจ้างเหมาบริการอื่นจัดจ้างในการให้บริการดำนินการขยายขอบเขตการใช้งาน 10 หลักสูตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 2561 -
14607 61017020573 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 2561 -
14608 61017026555 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อหนังสืออิเล็คทรอนิคส์ (จำนวน 40 รายชื่อ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 2561 -
14609 61017030692 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ม.ค. 2561 -
14610 61017035062 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็ง - 80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ม.ค. 2561 -
14611 61017037169 คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างจัดจ้างดูแลเว็บไซต์คณะฯ และภาคบัญชี และดูแลรักษา Social Media ของคณะฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 2561 -
14612 60127336300 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องแยกสารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 2561 -
14613 60127391736 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อขอซื้อวัสดุฟันปลอม จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 2561 -
14614 60127399892 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อขอซื้อวัสดุฟันปลอม จำนวน 90 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 2561 -
14615 60127422082 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 9 เครื่อง 2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง 3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 2561 -
14616 60127459433 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการนางวรรณ ธรรมรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 2561 -
14617 60127461160 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการ นายเรืองยศ โพธิ์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 2561 -
14618 60127461388 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการ นายคงคณัฐ เอี่ยมสิริธนากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 2561 -
14619 61017005074 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างนิติบุคคลดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสัมนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 2561 -
14620 60117400484 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 48 Port รองรับ POE พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 2560 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330