หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
14581 61017106874 คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างจ้างการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการดำเนินงานของศูนย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2561 -
14582 60127232600 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องจิ๊กเกอร์แบบแขนสไลด์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2561 -
14583 60127269020 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 25000 บีทียู และ เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 60000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2561 -
14584 60127465027 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาล้างใหญ่และตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ จำนวน 220 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2561 -
14585 60127467188 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างจ้างเหมาบริการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นกลางเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ SPHERE phase ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2561 -
14586 60127467266 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างจ้างเหมาบริการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2561 -
14587 61017017672 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2561 -
14588 61017020911 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เช่าเช่าสิทธิ์การใช้ฐานข้อมูล Turnitin จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2561 -
14589 61017031548 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อชุดโต๊ะประชุมใหญ่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2561 -
14590 61017041312 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์จดหมายข่าวน้ำใจน้องพี่สีชมพู ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2561 -
14591 61017082879 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างติดตั้งและเดินสายอุปกรณ์ห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2561 -
14592 61017084442 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อชุดโต๊ะประชุมกลาง สำหรับ 10 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2561 -
14593 61017084716 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อชุดโต๊ะทำงาน จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2561 -
14594 60127181612 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลภาพและเสียงแบบความคมชัดสูง ชนิด 4K โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2561 -
14595 60127347468 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์การถ่ายภาพมุมสูงแบบความคมชัดสูง ชนิด 4K จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2561 -
14596 60127349245 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพและเสียงแบบความคมชัดสูงด้วยโปรแกรมสไกป์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2561 -
14597 60127360826 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อซื้ออะไหล่บันไดเลื่อน อาคารจามจุรี 9 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2561 -
14598 60127402162 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ ANSI LUMENS จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2561 -
14599 60127450829 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างทำของที่ระลึก (สมุดโน๊ต) เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2561 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2561 -
14600 60127454604 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำหลังคาที่จอดรถหน้าอาคารบริการ ๑ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2561 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330