หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
14561 61017145858 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องทดสอบแรงดันแรงอัด 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2561 -
14562 61017147487 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2561 -
14563 61017148335 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์ควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2561 -
14564 60117415254 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงพื้นกระเบื้องที่แตกเสียหาย อาคารสยามสแควร์วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2561 -
14565 60127295891 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10 ม.ค. 2561 -
14566 61017031533 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2561 -
14567 61017112685 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2561 -
14568 61017114588 คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างการบำรุงรักษาเครือข่ายคณะฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2561 -
14569 61017132876 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อตู้ปลอดเชื้อ (Biohazard Safety Carbinet Class II) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2561 -
14570 61017133224 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2561 -
14571 60117356949 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อระบบโครงข่ายไร้สาย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ม.ค. 2561 -
14572 60127092956 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ฺBlade Server) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ม.ค. 2561 -
14573 60127255615 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างทำกันซึมพื้นลานคูลลิ่ง ชั้นลอย และ พื้นที่ชั้น7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ม.ค. 2561 -
14574 61017017343 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อAccess Point โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2561 -
14575 61017063923 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อตู้กดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2561 -
14576 61017064587 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อกระเป๋าผ้าร่มพับได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2561 -
14577 61017089734 วิทยาลัยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2561 -
14578 61017099490 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ประกาศราคากลาง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบกล้อง CCTV จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 9 ม.ค. 2561 -
14579 61017100319 คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป ABBYY FineReader จำนวน 1 ชุด 9 ม.ค. 2561 -
14580 61017104732 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ประกาศราคากลาง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการงานบริการรักษาความปลอดภัย อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยวิธีคัดเลือก 9 ม.ค. 2561 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330