หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
14521 61017031548 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อชุดโต๊ะประชุมใหญ่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2561 -
14522 61017041312 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์จดหมายข่าวน้ำใจน้องพี่สีชมพู ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2561 -
14523 61017082879 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างติดตั้งและเดินสายอุปกรณ์ห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2561 -
14524 61017084442 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อชุดโต๊ะประชุมกลาง สำหรับ 10 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2561 -
14525 61017084716 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อชุดโต๊ะทำงาน จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2561 -
14526 60127181612 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลภาพและเสียงแบบความคมชัดสูง ชนิด 4K โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2561 -
14527 60127347468 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์การถ่ายภาพมุมสูงแบบความคมชัดสูง ชนิด 4K จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2561 -
14528 60127349245 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพและเสียงแบบความคมชัดสูงด้วยโปรแกรมสไกป์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2561 -
14529 60127360826 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อซื้ออะไหล่บันไดเลื่อน อาคารจามจุรี 9 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2561 -
14530 60127402162 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ ANSI LUMENS จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2561 -
14531 60127450829 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างทำของที่ระลึก (สมุดโน๊ต) เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2561 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2561 -
14532 60127454604 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำหลังคาที่จอดรถหน้าอาคารบริการ ๑ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2561 -
14533 60127473442 ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (จำนวน 1 งาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2561 -
14534 60127474849 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่เกิน ๑๒๕ ซีซี จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2561 -
14535 61017050283 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างผู้ประสานงานโครงการเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรื่อง MOOC ของหน่วยงานและต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2561 -
14536 60127407584 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบันทึกภาพเคลื่อนไหวนักดนตรีไทยและนักร้องโครงการ ๑๐๐ คนดนตรี ๑๐๐ ปี จุฬาฯ ระยะที่ ๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 2561 -
14537 60127433295 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อบริการส่งข้อความสั้นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 2561 -
14538 61017005943 คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างจ้างเหมาบริการอื่นจัดจ้างในการให้บริการดำนินการขยายขอบเขตการใช้งาน 10 หลักสูตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 2561 -
14539 61017020573 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 2561 -
14540 61017026555 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อหนังสืออิเล็คทรอนิคส์ (จำนวน 40 รายชื่อ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 2561 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330