หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
14501 61017132876 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อตู้ปลอดเชื้อ (Biohazard Safety Carbinet Class II) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2561 -
14502 61017133224 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2561 -
14503 60117356949 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อระบบโครงข่ายไร้สาย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ม.ค. 2561 -
14504 60127092956 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ฺBlade Server) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ม.ค. 2561 -
14505 60127255615 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างทำกันซึมพื้นลานคูลลิ่ง ชั้นลอย และ พื้นที่ชั้น7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ม.ค. 2561 -
14506 61017017343 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อAccess Point โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2561 -
14507 61017063923 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อตู้กดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2561 -
14508 61017064587 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อกระเป๋าผ้าร่มพับได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2561 -
14509 61017089734 วิทยาลัยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2561 -
14510 61017099490 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ประกาศราคากลาง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบกล้อง CCTV จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 9 ม.ค. 2561 -
14511 61017100319 คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป ABBYY FineReader จำนวน 1 ชุด 9 ม.ค. 2561 -
14512 61017104732 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ประกาศราคากลาง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการงานบริการรักษาความปลอดภัย อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยวิธีคัดเลือก 9 ม.ค. 2561 -
14513 61017106874 คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างจ้างการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการดำเนินงานของศูนย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2561 -
14514 60127232600 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องจิ๊กเกอร์แบบแขนสไลด์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2561 -
14515 60127269020 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 25000 บีทียู และ เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 60000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2561 -
14516 60127465027 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาล้างใหญ่และตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ จำนวน 220 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2561 -
14517 60127467188 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างจ้างเหมาบริการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นกลางเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ SPHERE phase ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2561 -
14518 60127467266 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างจ้างเหมาบริการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2561 -
14519 61017017672 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2561 -
14520 61017020911 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เช่าเช่าสิทธิ์การใช้ฐานข้อมูล Turnitin จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2561 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330