หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
14481 61017342486 คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เช่าเช่าโปรแกรม Matlab จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2561 -
14482 61017346936 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อผลิตภัณฑ์ตรวจเลือดและถ่ายเลือด 60 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2561 -
14483 61017054493 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ม.ค. 2561 -
14484 61017145806 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดการหมัก และชุดควบคุม (Fleaker set) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ม.ค. 2561 -
14485 61017209343 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อซื้อชุดอุปกรณ์การให้อากาศปริมาณจำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ม.ค. 2561 -
14486 61017277769 คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ฯ จำนวน 508 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ม.ค. 2561 -
14487 61017302087 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อตู้ตัดชิ้นเนื้อพร้อมระบบดูดอากาศ จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ม.ค. 2561 -
14488 61017306323 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องวัดความดันในลูกตาสำหรับสัตว์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ม.ค. 2561 -
14489 61017312205 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ม.ค. 2561 -
14490 61017320126 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อมอนิเตอร์สำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ม.ค. 2561 -
14491 61017295667 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมพื้นระเบียงด้านหลังอาคาร ชั้น 1 - 8 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2561 -
14492 61017035334 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2561 -
14493 61017148191 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ โครงการทัศนศึกษาและดูงาน ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์กและราชอาณาจักรสวีเดน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ม.ค. 2561 -
14494 61017210931 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อต่ออายุสิทธิการเข้าใช้โปรแกรม EndNote โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2561 -
14495 61017270771 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรถบัสและรถตู้โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2561 -
14496 61017274011 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องต้มไล่ขี้ผึ้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2561 -
14497 61017274430 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ประกาศราคากลาง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจัดทำ 3D Scan ส่วนประดับอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ พระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชการ และการทำ Mobile 3D Scan ผังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝั่งทิศตะวันออก โดยวิธีคัดเลือก 19 ม.ค. 2561 -
14498 61017279479 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องฉายภาพ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2561 -
14499 61017003074 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ม.ค. 2561 -
14500 61017044078 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ชนิดหัวกลับ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ม.ค. 2561 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330