หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
14461 61017369263 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำเเละวิเคราะห์ข้อมูลย่านกระดีจีน-คลองสาน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสร้างความเข้มเเข็งชุมชน ภายใต้โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกระดีจีน-คลองสาน ระยะที่ 2 รหัสโครงการ 260037 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2561 -
14462 61017374989 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี 55 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2561 -
14463 61017378106 วิทยาลัยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องโทรทัศน์ LED จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2561 -
14464 61017387981 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เครื่องดมยาสลบสำหรับสัตว์เล็ก จำนวน 1 เครื่อง 25 ม.ค. 2561 -
14465 61017393380 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ประกาศราคากลาง จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 33 โดยวิธีคัดเลือก 25 ม.ค. 2561 -
14466 60127005139 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อซื้อแบตเตอรี่ Central Battery ของโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2561 -
14467 61017053356 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 3 ตู้ 24 ม.ค. 2561 -
14468 61017058956 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์และสนับสนุนผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2561 -
14469 61017059114 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องสำหรับงานโปรตีนและขนถ่ายโปรตีน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2561 -
14470 61017221829 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างจ้างบริหารจัดการเรือนวิรัชมิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ม.ค. 2561 -
14471 61017355738 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อดินฟอกสี (Acid Clay Catalyst) ACTAL 20X โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2561 -
14472 60127124118 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อซื้อวัสดุทำฟันปลอม จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2561 -
14473 61017166463 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศและสื่อใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ม.ค. 2561 -
14474 61017171616 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2561 -
14475 61017243318 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างบริหารจัดการอาคารเรือนวิรัชมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2561 -
14476 61017290391 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาย้ายตู้อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำนักงานหอพักนิสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2561 -
14477 61017292385 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ยี่ห้อ TRANE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2561 -
14478 61017303007 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุทันตกรรม 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2561 -
14479 61017329525 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดเลื่อยตัดกระดูก สำหรับกระดูกขนาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ม.ค. 2561 -
14480 61017340640 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องโถง ME 1-2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2561 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330