หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
14361 61017062004 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2561 -
14362 61017084358 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อระบบการควบคุมสัญญาณเสียงดิจิทัลเพื่องานผลิตรายการในสตูดิโอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ม.ค. 2561 -
14363 61017091446 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างจัดสัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561 ณ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 27 -30 มกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2561 -
14364 61017153597 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างจ้างเหมาบริการเพิ่มข้อมูลในเว็บไซต์ halalinthailand.comรีวิว,โพสต์เพจเฟสบุ๊ค และบำรุงรักษา (phase1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2561 -
14365 61017174162 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อ๑. เคร่ื่องเติมอากาศแบบตั้งพื้นพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ตัว ๒. เครื่องเติมอากาศแบบตั้งพื้นมีตู้ควบคุมพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2561 -
14366 61017197583 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้ออะไหล่ลิฟท์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2561 -
14367 61017201319 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้ออะไหล่ลิฟท์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2561 -
14368 61017212470 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อชุดทดสอบความแข็งของวัสดุ (Durometer) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2561 -
14369 61017223347 ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อตู้แช่แข็ง (แบบยืน) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2561 -
14370 61017114955 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เครื่องวัดสีแบบพกพาและอุปกรณ์ 15 ม.ค. 2561 -
14371 61017122225 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องพิมพ์สามมิติและอุปกรณ์ประกอบ เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย ภายใต้โครงการ การพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอเพื่อสังคมแห่งสุขภาวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2561 -
14372 61017136672 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อฮาร์ดดิสก์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2561 -
14373 61017136977 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์สำรองข้อมูลลงเทป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2561 -
14374 61017155968 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อซื้อวัสดุงานรากเทียม จำนวน 26 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2561 -
14375 61017175330 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อซื้อวัสดุทำฟันปลอม จำนวน 23 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2561 -
14376 61017186350 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างจ้างเหมางานการปรับปรุงออกแบบเว็บไซต์(website)ใหม่ การบำรุงรักษาเว็บไซต์และเว็บโฮสติ้งประจำเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2561 -
14377 61017198250 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อขอซื้อวัสดุทำฟันปลอม จำนวน 60 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2561 -
14378 61017202180 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างการจ้างบริหารจัดการเรือนวิรัชมิตรและระเบียงจามจุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2561 -
14379 61017202369 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน 80 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2561 -
14380 60097111995 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนหญ้าแฝก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ม.ค. 2561 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330