หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
14341 61017195853 คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อไมโครโฟนชุดประชุม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2561 -
14342 61017200808 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างดำเนินโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อปฏิรูประบบการเรียนรู้ในพื้นที่นำร่องพร้อมแนวทางขับเคลื่อนความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2561 -
14343 61017207532 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเต็นท์ผ้าใบ จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2561 -
14344 61017212220 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้ออะไหล่ลิฟต์อาคารหอพักนิสิตหญิง ๑๔ ชั้น (ตึกพุดซ้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2561 -
14345 61017248638 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุทันตกรรม 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2561 -
14346 61017248995 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุทันตกรรม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2561 -
14347 61017251907 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2561 -
14348 61017269569 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุทันตกรรม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2561 -
14349 61017146131 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์พื้นที่หลังคาอาคารอเนกประสงค์ โครงการอุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2561 -
14350 61017225463 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2561 -
14351 61017226503 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุทันตกรรม 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2561 -
14352 61017231699 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2561 -
14353 61017236089 ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อชั้นวางกรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2561 -
14354 61017236280 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แม่แบบพร้อมชุดอุปกรณ์อิเลคโทรนิคสำหรับฐานข้อมูลชีววัตถุ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ม.ค. 2561 -
14355 61017236432 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ โครงการทัศนศึกษาและดูงาน ณ สาธารณรัฐอิตาลี ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์แรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ม.ค. 2561 -
14356 61017241002 ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างเปลี่ยนมอเตอร์ปั๊มชิลเลอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2561 -
14357 61017242412 ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างทำระบบพื้น Epoxy Coating และงานทาสีผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2561 -
14358 61017247837 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุทันตกรรม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2561 -
14359 61017033578 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ม.ค. 2561 -
14360 61017042432 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดสัมมนา/ดูงาน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของภาควิชาธรณีวิทยา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2561 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330