หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
121 67059234655 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 464 เครื่อง 15 พ.ค. 2567 -
122 67059234655 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 464 เครื่อง 15 พ.ค. 2567 -
123 67059204182 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2567 -
124 67059259175 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างจัดงานแถลงข่าวเตรียมผลิตยาแอนติบอดี้รักษามะเร็งเพื่อวิจัยในมนุษย์ จำนวน ๑ งาน 14 พ.ค. 2567 -
125 67059130715 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมด้วยเทคนิค Fluorescence จำนวน 1 เครื่อง 13 พ.ค. 2567 -
126 67059175454 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2567 -
127 67059175681 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2567 -
128 67059178433 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2567 -
129 67059191148 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2567 -
130 67059144084 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 9 พ.ค. 2567 -
131 67059081036 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมท่อหอผึ่งระบายความร้อนด้วยน้ำ Cooling Tower ชั้นดาดฟ้า อาคารอปร จำนวน 1 งาน 7 พ.ค. 2567 -
132 67059047438 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างสอบเทียบเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2567 -
133 67059048069 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2567 -
134 67059058463 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการศึกษา แผ่นผนังไม้แบบแขวน 3 พ.ค. 2567 -
135 67059029270 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างทำความสะอาดและดูแลความปลอดภัย งานนำเสนอผลงานออกแบบของนิสิต 2 พ.ค. 2567 -
136 67039369743 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ชุดการสอนทางการแพทย์ผ่านระบบเน็ตเวิร์คดิจิทัล จำนวน 1 ระบบ 1 พ.ค. 2567 -
137 67059000360 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2567 -
138 67059001161 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดสองกระบอกตา จำนวน 3 กล้อง 1 พ.ค. 2567 -
139 67059001347 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมขายึดโคมไฟผ่าตัดของชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพดิจิตอล จำนวน 1 งาน 1 พ.ค. 2567 -
140 อว 64.13/ผท.32/2566 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 1 พ.ค. 2567 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330