หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
101 66129236502 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ประกาศราคา รายการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 2566 -
102 66129168106 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 2566 -
103 66129168467 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 2566 -
104 66129170826 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง รายการ ซื้อสิทธิการเข้าใช้โปรแกรม Zoom Webinar จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 2566 -
105 66129171228 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 13 ธ.ค. 2566 -
106 66129172623 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างตรวจเช็คภาษา เช็คความถูกต้องของบทความ และเผยแพร่วารสาร Asian Biomedicine ฉบับปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) จำนวน 1 งาน 13 ธ.ค. 2566 -
107 66129145748 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธ.ค. 2566 -
108 66129147756 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 12 ธ.ค. 2566 -
109 66129124816 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 10 เครื่อง 8 ธ.ค. 2566 -
110 66129125833 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อตู้หนังสือยาว 1.2 เมตร จำนวน 2 ตู้ 8 ธ.ค. 2566 -
111 66129126849 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อตู้หนังสือยาว 4 เมตร จำนวน 1 ตู้ 8 ธ.ค. 2566 -
112 66129082198 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อสิทธิการเข้าใช้โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ Stata จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2566 -
113 66129057566 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อคอมพิวเตอร์โน้คบุ้ค จำนวน 10 เครื่อง 6 ธ.ค. 2566 -
114 66119392899 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566 -
115 66129028397 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อซื้อฐานข้อมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566 -
116 66129028863 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 4 ธ.ค. 2566 -
117 66129029303 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อฐานข้อมูลอีเลิร์นนิ่งด้านศัลยศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 4 ธ.ค. 2566 -
118 66129030169 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมพื้นห้องสมุด และห้อง 1912 ชั้น 19 อาคารอปร จำนวน 1 งาน 4 ธ.ค. 2566 -
119 66129173859 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง รายการ เช่าเต๊นท์ พัดลม และเก้าอี้พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566 -
120 66129005751 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และตรวจเช็คสภาพเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330