หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
81 66129397509 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อสิทธิการเข้าใช้โปรแกรมข้อสอบฝึกหัดทางการแพทย์ออนไลน์ จำนวน 1 รายการ 25 ธ.ค. 2566 -
82 66129399427 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 2566 -
83 66129412164 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง รายการ ซื้อฐานข้อมูลทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 2566 -
84 66129414823 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง รายการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 2566 -
85 66129416493 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง รายการ จ้างซ่อมเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกแข็ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 2566 -
86 67019005983 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง 22 ธ.ค. 2566 -
87 66129338778 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมกล้องจุลทรรศน์ รุ่น BX๕๐ ๑๐ คนดู จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 2566 -
88 66129105847 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อหุ่นฝีกฉีดข้อมือพร้อมเครื่องควบคุม จำนวน 6 ชุด 20 ธ.ค. 2566 -
89 66129126540 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง 20 ธ.ค. 2566 -
90 66129127412 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง หัวปั่นสำหรับเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน จำนวน 1 ตัว 20 ธ.ค. 2566 -
91 66129310178 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566 -
92 66129310805 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างบริการรถตู้ สำหรับตรวจชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ พร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมค่าน้ำมันและค่าทางด่วน) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566 -
93 66129311718 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 20 ธ.ค. 2566 -
94 66129312851 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อฐานข้อมูลทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 20 ธ.ค. 2566 -
95 66119287814 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ธ.ค. 2566 -
96 66119340297 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกฉีดข้อศอก จำนวน 6 ตัว 19 ธ.ค. 2566 -
97 66129255181 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธ.ค. 2566 -
98 66129255816 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธ.ค. 2566 -
99 66129222164 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ 15 ธ.ค. 2566 -
100 66129231069 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ประกาสราคากลาง รายการ ซื้อสิทธิการเข้าใช้ฐานข้อมูล SFX จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 2566 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330