หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
41 67019326155 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ประกาศราคากลาง จ้างดำเนินการจัดสัมมนา โครงการสร้างผู้นำกอปรคุณธรรมเพื่อคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Leadership Meets Morality) จำนวน ๑ งาน 19 ม.ค. 2567 -
42 67019325834 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2567 -
43 67019326796 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง รายการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2567 -
44 67019329331 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง รายการ ซื้อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2567 -
45 67019339171 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อสิทธิการเข้าใช้โปรแกรมฐานข้อมูลรูปภาพทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2567 -
46 67019339701 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง 18 ม.ค. 2567 -
47 67019341253 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อถังใส่ชิ้นเนื้อ จำนวน 20 ถัง 18 ม.ค. 2567 -
48 67019346009 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อไมโครโฟนสำหรับประชุม จำนวน 2 ชุด 18 ม.ค. 2567 -
49 67019070702 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ระบบสตูดิโอถ่ายภาพและบันทึกวิดีทัศน์ จำนวน ๑ ระบบ 17 ม.ค. 2567 -
50 67019212702 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง หัวปั่นเหวี่ยงชนิดมุมเอียงคงที่ จำนวน 1 ตัว 17 ม.ค. 2567 -
51 67019303157 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2567 -
52 67019312041 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 17 ม.ค. 2567 -
53 67019314031 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ระบบตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ 17 ม.ค. 2567 -
54 67019260122 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง รายการ ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาสำหรับใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำในระบบน้ำหล่อเย็น Cooling Tower (Open System) และระบบน้ำเย็น Chiller (Close System) อาคาร อปร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2567 -
55 67019264512 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง รายการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2567 -
56 67019325851 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการจัดอบรม/สัมมนา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2567 -
57 67019019135 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง เครื่องตรวจสอบการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง 11 ม.ค. 2567 -
58 67019188856 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด รุ่น ETP จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2567 -
59 67019193966 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง 11 ม.ค. 2567 -
60 67019196420 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์กราฟฟิก จำนวน 1 เครื่อง 11 ม.ค. 2567 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330