หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
21 67029137745 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมตู้แช่แข็ง -๘๐ องศาเซลเซียส ยี่ห้อ SANYO รุ่น MDF-U๕๓๘๖S จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2567 -
22 67029138191 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง เตียงสแตนเลสเข็นอาจารย์ใหญ่ จำนวน 20 เตียง 8 ก.พ. 2567 -
23 67029138257 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 2567 -
24 67029088539 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 3 เครื่อง 6 ก.พ. 2567 -
25 67029100307 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อตู้แช่ -40 องศาเซลเซียส ขนาด 270 ลิตร แบบแนวนอน จำนวน 2 ตู้ 6 ก.พ. 2567 -
26 67029164390 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ. 2567 -
27 67029024059 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2567 -
28 67029000499 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมห้อง ๑๔๑๒/๑, ๑๔๑๒/๒, ๑๔๑๒/๓, ๑๗๑๔, ๑๗๑๖, ๑๗๑๗, ๑๗๑๗/๑, ๑๗๒๑, ๑๗๒๑/๑, ๑๗๒๒ ชั้น ๑๔ และ ๑๗ อาคารอปร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2567 -
29 67029002453 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ 1 ก.พ. 2567 -
30 67019556359 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2567 -
31 67019578255 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2567 -
32 67019528129 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567 -
33 67019528653 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อสิทธิการเข้าใช้โปรแกมคำนวณทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567 -
34 67019529857 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567 -
35 67019552850 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง จ้างจัดงานแถลงข่าว MDCU Change for the Better แพทย์จุฬาฯ ใช้ระบบการประเมินผลแบบใหม่ จำนวน 1 งาน 29 ม.ค. 2567 -
36 67019501207 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อฐานข้อมูลทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2567 -
37 67019208985 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ม.ค. 2567 -
38 67019471846 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ขนาดไม่ต่ำกว่า 395 ลิตร จำนวน 2 ตู้ 25 ม.ค. 2567 -
39 66129466136 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ม.ค. 2567 -
40 67019417192 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2567 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330