หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
13321 63077092327 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสวนและบริเวณหอพักนิสิต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ย. 2563 -
13322 63117082033 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่ลิฟต์ อาคารจามจุรี ๙ L๔-๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2563 -
13323 63117231316 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2563 -
13324 อว 64.42/พส./711 สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2563 -
13325 63067439147 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบกันซึมหลังคาดาดฟ้า อาคารหอพักนิสิตหญิง 14 ชั้น (ตึกพุดซ้อน) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย. 2563 -
13326 63077161968 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดสำนักบริหารกิจการนิสิต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย. 2563 -
13327 63087226498 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบสำรองข้อมูล จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 23 พ.ย. 2563 -
13328 63097147849 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก 23 พ.ย. 2563 -
13329 63107303652 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุประกอบอาหารประเภทอาหารสดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2563 -
13330 63117102314 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อบริการ LINE OFFICIAL ACCOUNT จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2563 -
13331 63117134115 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 รายการ 23 พ.ย. 2563 -
13332 63077067379 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเลือก ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารจามจุรี ๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก 18 พ.ย. 2563 -
13333 63077091017 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอพักนิสิต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ย. 2563 -
13334 63097765841 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงสมาชิกการใช้งานแพลตฟอร์ม Exam Plus จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 2563 -
13335 63117057872 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาจัดทำโครงการรับนิสิตเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี (TCAS) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 2563 -
13336 63117117738 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดงาน Grand Opening CU Social Innovation Hub จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ย. 2563 -
13337 63067510674 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๙ อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พ.ย. 2563 -
13338 63117025643 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อแท่นทำความเย็น จำนวน 1 แท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2563 -
13339 63117047058 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญา รายการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2563 -
13340 63117241965 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง พร้อมบันทึกวิดิโอ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2563 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330