หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
13301 63117194804 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล PsycARTICLES 1 ธ.ค. 2563 -
13302 63117195436 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล RSC 1 ธ.ค. 2563 -
13303 63117198487 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำชุดแก้วมัค พร้อมฝาปิดแก้วมัค และชุดกล่องนามบัตร พร้อมฝาปิดกล่องนามบัตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2563 -
13304 63117260416 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล JSTOR 1 ธ.ค. 2563 -
13305 63117264070 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อโฆษณาพื้นฐานบนสื่อเฟสบุ๊ค (Facebook Boost Post) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2563 -
13306 63117311961 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ต่ออายุสมาชิกการเข้าใช้โปรแกรม EndNote 1 ธ.ค. 2563 -
13307 63117318267 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์ลำดับเบสของรหัสพันธุกรรม จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2563 -
13308 63117332886 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล Emerald Management 1 ธ.ค. 2563 -
13309 63127016421 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ SAGE Knowledge e-book 1 ธ.ค. 2563 -
13310 - สถาบันวิจัยพลังงาน เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดทำเอกสารด้านงานพัสดุ 30 พ.ย. 2563 -
13311 63117296822 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต LNP เพื่อผลิต Chula-CoV-19-mRNA/LNP vaccine ตามมาตรฐาน GMP จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2563 -
13312 63117307372 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างผลิตและตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของ Chula-CoV-19 mRNA-LNP vaccine ตามมาตรฐาน GMP จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2563 -
13313 อว 64.42/พส./724 สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อม ph Meter แบบตั้งโต๊ะ หมายเลขสินทรัพย์ 240021000028, 340021000029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2563 -
13314 63067526886 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างดูแลสวน สนามและรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ย. 2563 -
13315 63077113109 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารฝั่งตะวันตก ๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ย. 2563 -
13316 63117180260 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2563 -
13317 63117197844 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงเสาสัญญาณวิทยุคมนาคม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2563 -
13318 อว 64.42/พส./710 สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2563 -
13319 PAA-SPIU-11-2020/006 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำโปรแกรมสื่อการสอน จำนวน 1 งาน 26 พ.ย. 2563 -
13320 63117125962 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2563 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330