หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
81 อว.831/2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 9 ก.ค. 2567 -
82 67069016697 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้ พร้อมทาสี ณ อาคาร อปร.ชั้น๕ ห้อง ๕๑๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 2567 -
83 67069494151 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 2567 -
84 67069495880 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ 8 ก.ค. 2567 -
85 67079013902 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเก้าอี้ จำนวน ๙๐ ตัว 8 ก.ค. 2567 -
86 67079102846 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา เครื่องปรับอากาศ 8 ก.ค. 2567 -
87 รด.1227/2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 8 ก.ค. 2567 -
88 รด.1228/2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ 8 ก.ค. 2567 -
89 รด.1264/2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 8 ก.ค. 2567 -
90 รด.1275/2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 8 ก.ค. 2567 -
91 อว.768/2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 8 ก.ค. 2567 -
92 อว.789/2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ HP จำนวน 1 งาน 8 ก.ค. 2567 -
93 อว.795/2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออะไหล่เครื่องบดขยะเศษอาหาร จำนวน 1 รายการ 8 ก.ค. 2567 -
94 อว.846/2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 8 ก.ค. 2567 -
95 อว.849/2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 8 ก.ค. 2567 -
96 67049081733 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2567 -
97 67049182896 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ประกาศสาระสำคัญในสัญญา โดรนติดกล้องถ่ายภาพเพื่อทำแผนที่ จำนวน 1 เครื่ีอง 5 ก.ค. 2567 -
98 67069068470 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงานมหกรรมวิชาการดอกนนทรีบาน โดยเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 2567 -
99 67069264045 สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างงานจัดทำโครงสร้างและแท่นฐานในห้องนิทรรศการ Happiness Within จำนวน 1 งาน 5 ก.ค. 2567 -
100 67069290083 สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฉพาะเจาะจง ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างผู้ประสานงานสนับสนุนงานบริการวิชาการศึกษา จำนวน 1 งาน 5 ก.ค. 2567 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330